An Error Was Encountered

Error Number: 1054

Unknown column 'cache_on' in 'field list'

UPDATE `aff_pdf_cache` SET `cache` = 'a:10:{i:0;O:8:\"stdClass\":13:{s:2:\"id\";s:6:\"154069\";s:6:\"status\";s:8:\"verified\";s:11:\"author_name\";s:17:\"Margaret Hamilton\";s:9:\"author_id\";s:1:\"0\";s:14:\"author_website\";s:0:\"\";s:5:\"title\";s:51:\"İstəyirəm Görəm Səni.\";s:11:\"description\";s:51:\"İstəyirəm Görəm Səni.\";s:5:\"thumb\";s:37:\"images/t/1541/st-yir-m-g-r-m-s-ni.jpg\";s:6:\"thumb2\";s:38:\"images/t2/1541/st-yir-m-g-r-m-s-ni.jpg\";s:9:\"permalink\";s:19:\"st-yir-m-g-r-m-s-ni\";s:5:\"pages\";s:1:\"2\";s:6:\"rating\";s:1:\"0\";s:5:\"voter\";s:1:\"0\";}i:1;O:8:\"stdClass\":13:{s:2:\"id\";s:6:\"409825\";s:6:\"status\";s:8:\"verified\";s:11:\"author_name\";s:6:\"colinm\";s:9:\"author_id\";s:6:\"566864\";s:14:\"author_website\";s:0:\"\";s:5:\"title\";s:6:\"77-601\";s:11:\"description\";s:159:\"Cert4Prep is your ultimate source for 77-601 exam questions and answers pdf type 77-601 pdf Visit http://www.cert4Prep.com/77-601.html Coupon Code \"4024511599\"\";s:5:\"thumb\";s:24:\"images/t/4099/77-601.jpg\";s:6:\"thumb2\";s:25:\"images/t2/4099/77-601.jpg\";s:9:\"permalink\";s:6:\"77-601\";s:5:\"pages\";s:1:\"8\";s:6:\"rating\";s:1:\"0\";s:5:\"voter\";s:1:\"0\";}i:2;O:8:\"stdClass\":13:{s:2:\"id\";s:6:\"419253\";s:6:\"status\";s:8:\"verified\";s:11:\"author_name\";s:6:\"colinm\";s:9:\"author_id\";s:6:\"566864\";s:14:\"author_website\";s:0:\"\";s:5:\"title\";s:7:\"000-601\";s:11:\"description\";s:162:\"Cert4Prep is your ultimate source for 000-601 exam questions and answers pdf type 000-601 pdf Visit http://www.cert4Prep.com/000-601.html Coupon Code \"4024511599\"\";s:5:\"thumb\";s:27:\"images/t/4193/000-601-1.jpg\";s:6:\"thumb2\";s:28:\"images/t2/4193/000-601-1.jpg\";s:9:\"permalink\";s:9:\"000-601-1\";s:5:\"pages\";s:1:\"6\";s:6:\"rating\";s:1:\"0\";s:5:\"voter\";s:1:\"0\";}i:3;O:8:\"stdClass\":13:{s:2:\"id\";s:6:\"420973\";s:6:\"status\";s:8:\"verified\";s:11:\"author_name\";s:6:\"colinm\";s:9:\"author_id\";s:6:\"566864\";s:14:\"author_website\";s:0:\"\";s:5:\"title\";s:7:\"00M-601\";s:11:\"description\";s:162:\"Cert4Prep is your ultimate source for 00M-601 exam questions and answers pdf type 00M-601 pdf Visit http://www.cert4Prep.com/00M-601.html Coupon Code \"4024511599\"\";s:5:\"thumb\";s:25:\"images/t/4210/00m-601.jpg\";s:6:\"thumb2\";s:26:\"images/t2/4210/00m-601.jpg\";s:9:\"permalink\";s:7:\"00m-601\";s:5:\"pages\";s:1:\"4\";s:6:\"rating\";s:1:\"0\";s:5:\"voter\";s:1:\"0\";}i:4;O:8:\"stdClass\":13:{s:2:\"id\";s:6:\"441977\";s:6:\"status\";s:8:\"verified\";s:11:\"author_name\";s:17:\"frankcchristopher\";s:9:\"author_id\";s:6:\"566826\";s:14:\"author_website\";s:26:\"http://www.ExamCertify.com\";s:5:\"title\";s:6:\"77-601\";s:11:\"description\";s:168:\"ExamCertify is offering helpful study material for 77-601 exam with 100% money back pass guarantee Visit http://www.ExamCertify.com/77-601.html Coupon Code \"1020235U23\"\";s:5:\"thumb\";s:26:\"images/t/4420/77-601-1.jpg\";s:6:\"thumb2\";s:27:\"images/t2/4420/77-601-1.jpg\";s:9:\"permalink\";s:8:\"77-601-1\";s:5:\"pages\";s:1:\"9\";s:6:\"rating\";s:1:\"0\";s:5:\"voter\";s:1:\"0\";}i:5;O:8:\"stdClass\":13:{s:2:\"id\";s:6:\"137221\";s:6:\"status\";s:8:\"verified\";s:11:\"author_name\";s:5:\"Birja\";s:9:\"author_id\";s:1:\"0\";s:14:\"author_website\";s:25:\"http://www.birjaforex.com\";s:5:\"title\";s:54:\"BBVB:AZƏRBAYCAN MALİYYƏ BAZARI HAQQINDA\";s:11:\"description\";s:14400:\"AZƏRBAYCAN MALİYYƏ BAZARI HAQQINDA\nÖtən əsrin doxsanıncı illərinin əvvəlində Azərbaycan öz müstəqilliyini qazanandan, ictimaiyyət və iqtisadiyyatın demokratık inkişafından sonra ölkədə daxili maliyyə bazarının bərpası prosesi başlayıb. Bu iş çox mürəkkəb və genişmiqyaslı olduğuna görə zaman tələb edirdi. Buna baxmayaraq, tarixi baxımdan qısa bir zamanda qanunverici hüquqi aktlar və normativ sənədlər əsasında - maliyyə bazarının əsas iştirakçıları olan maliyyə-kredit institutları (emitent-satıcılar, investor-alıcılar, provayder-vasitəçilər) kapitalın paylanması və yenidənpaylanması üzrə xidmət göstərilməsinin müasir mexanizmi yaradılıb. \n maliyyə bazarının strukturu .\nÖlkəmizin maliyyə bazarının uçot seqmentində əsas maliyyə aləti dövlət qısamüddətli istiqrazlar (DQİ) və AMB-nin Notları oldu ki, bunların emissiya və yerləşdirilməsi son vaxtlar təsadüfi xarakter daşıyır. Kommersiya, xəzinədar və bank vekselləri, korporativ istiqrazlar və qısamüddətli istiqrazların digər növləri kimi alətlər bazarda öz layiqli yerlərini tapa bilmədilər. Banklararası pul bazarı pul vəsaitlərinin banklar arasında qısa müddətə aktiv əməliyyatların, balansların tənzimlənməsi, tənzimləyici orqanlarının, xüsusilə də AMB-nin tələblərinin yerinə yetirilməsi üçün verilən banklararası deposit və kredit formasında yenidənpaylanmasını təmin edir. Həmin seqmentdə AMB yenidənmaliyyələşdirmə qaydasında kommersiya banklarına kreditlər təqdim edir. Həmçinin maliyyə bazarının konyukturundan asılı olaraq və sabitliyin qorunması, pul kütləsinin tənzimlənməsi və bank likvidliyinin təmin edilməsi məqsədilə AMB yenidənmaliyyələşdirilmənin faiz dərəcəsini müəyyən edir. Beləki, cari ilin oktyabr ayından etibarən AMB qlobal maliyyə böhranı təsirin yayılmasını nəzərə alaraq yenidənmaliyyələşdirilmənin faiz dərəcəsini üç dəfə dəfə 15%-dən 8%-ə qədər endirib. Eləcədə faiz cədvəlinin yuxarı həddi 20%-dən 15%-dək, aşağı həddi isə 3%-dən 1%-dək endirilib. \n Monetləşdirmə səviyyəsinin dinamikası.\n Pul-kredit siyasətilə nəzərdə tutulmuş müxtəlif alətlərdən istifadə edərək AMB dövriyyədə olan pul kütləsinin həcmini, inflyasiya səviyyəsini və eləcədə milli manatın dünyanın aparıcı inkişaf etmiş ölkələrinin valyutalarına nisbi məzənnəsini tənzimləyir. Beləki, 2009-cu ilin 1 yanvar tarixinə verilən məlumata əsasən geniş anlayışda pul kütləsinin həcmi (M3 aqreatı) 8494,3 mln. manat təşkil edib ki, bunun tərkibində xarıcı valyutanın xüsusi çəkisi 28,4%-ə bərabər olub. Dövriyyədə olan nağd pulların payı M2 aqreqatının (4145,7 mln. manat) 68,2%-nə uyğun olub, qalan 31,8% isə - nağdsız pulların üzərinə düşüb. 2007-ci ilə nisbətən iqtisadiyyatın monetləşdirmə səviyyəsi yuxarıdakı qrafikdə göstərilib. 2008-ci ilin sonuna olan məlumatlara görə monetləşdirmə səviyyəsi 22,3% təşkil edib. Dünya böhranı, idxal olunan inflyasiya səviyyəsinin aşagı salınması və Hakimiyyət və AMB tərəfindən görülən bir sıra tədbir istehlak qiymətləri indeksinin azalmasına səbəb oldu. 2008-ci ilin yanvar-dekabr aylarında istehlak qiymətlərinin indeksi ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 120,8% təşkil edib.\nTənzimləmə funksiyalarını icra etməkdən başqa AMB banklararası pul bazarında əsas oyunçulardan biri olaraq qalır.\nBeləki, 2009-cu ilin 1 yanvar tarixinə yenidənmaliyyələşdirilmənin həcmi 229 mln. manata bərabər olub, bu da 2007-ci ilin müvafiq göstəricisini 2,4 dəfə ötüb. 2008-ci ilin 31 dekabr tarixinə verilən aktiv və passivlərin strukturu barədə məlumata əsasən ölkə bankları tərəfindən maliyyə sektoruna təxminən 415 mln. manat həcmində kredit təqdim edilib və deposit yerləşdirilib ki, bu da bank aktivlərinin 4%-nə müvafiq olub. Eyni zamanda ölkənin bankları tərəfindən həmin tarixə maliyyə sektorundan 3265,4 mln. manat və ya passivlərin 31,8%-i məbləğində depozit və kredit cəlb edilib. Banklararası depozit və kreditlərin istifadə edilmə istiqamətlərindən biri - banklar tərəfindən təsərrüfat subyektlərin kreditləşdirilməsi vasitəsilə aktiv əməliyyatların icra edilməsidir. Buna görə həmin seqmentin iştirakçıları təsərrüfat subyektləri, yəni kredit ehtiyyatlarına olan tələbləri ilə hüquqi və fiziki şəxslər, eləcədə əhali, yəni bankların kredit ehtiyatlarını genişləndirən pul vəsaitlərinin bank əmanətçiləri daxildir. Aşağıdakı cədvəldə ötən 2008-ci ildə iqtisadiyyatın sahələri və fiziki şəxslərə görə ölkə bankları ilə kommersiya və istehlak kreditlərinə aid məlumat verilib.\n 01.01.2009 tarixinə kredit qoyuluşları, mln. manatla Ümumi məbləğdə xüsusi çəkisi, %-lə 01.01.2008 tarixə nisbətən dəyişikliklər,\n%-lə\nFiziki şəxslər 2334,9 32,6 140,9\nTicarət və xidmətlər 1911,5 26,7 160\nNəqliyyat və rabitə 669,1 9,3 142,5\nSənaye və istehsalat 427,5 6,0 138,8\nTikinti və əmlak əməliyyatları 461,4 6,4 147,7\nKənd təsərrüfatı və emaledici sənaye 261,5 3,7 132,6\nEnergetika, kimya sənayesi və təbii\nsərvətlər 855,7 11,9 2,8 dəfə\nDövlət idarələri 0,6 - 0,9\nİctimai təşkilatlar 7,1 0,1 2,3 dəfə\nDigər kredit əməliyyatları 16,3 0,2 58\nVaxtıötmüş kreditlər 159,8 2,2 159,3\nAdıçəkilən banklararası seqmentdə banklararası kreditlərin təqdim edilməsində Bakı Banklararası Valyuta Birjası (BBVB) bir vasitəçi rolunda çıxış edir. Ötən 2008-ci il ərzində Birja Elektron Ticarət Sisteminin (BEST) kredit seqmentində manat ekvivalentilə 144,2 mln. manat, dollar kreditləri üzrə 105,06 mln. ABŞ dolları və 18,5 mln avro məbləğində əqd bağlanılıb ki, bunun həcmi ötən ilin müvafiq dövründə olduğundan 4 dəfə çox olub. \nValyuta bazarı xarici ticarət, xidmət, investisiya, beynəlxalq ödəmələr üzrə hesablaşmaların yerinə yetirilməsini ödəyici və ya alıcı tərəfindən xarıcı valyutanın alqı və ya satqısı formasında bir valyutanın digərinə dəyişilməsi vasitəsilə təmin edir. Pul bazarının bu seqmentinin əsas iştirakçıları ilə yanaşı banklar və Bakı Banklararası Valyuta Birjasıdır (BBVB) ki, o burada vasitəçi fuksiyasını oynayır və eləcədə BBVB-də AMB-nin rəsmi məzənnəsi üçün valyutaların birja məzənnələri formalaşdırılır. Bu bazar iki seqmentə bölünür: birja və birjadankənar seqment. Birjadankənar açıq banklararası bazarda ötən 2008-ci ildə hərracların həcmi manat ekvivalenti ilə 4122,3 mln. manat təşkil edib, bu 2007-ci ilin göstəricisini 91,3% üstələyib. Birja Elektron Ticarət Sistemində keçirilən hərracların həcmi 2008-ci ildə manat ekvivalenti ilə 2050,5 mln. manata bərabər olub, bu da 2007 ildə olduğundan 33,7% çox olub. \nKapital bazarı birbaşa və portfel investisiyaları şəklində təmsil olunub. Birbaşa investisiyalar orta və uzunmüddətli kreditlər kimi alətlərdən istifadə edilməsini nəzərdə tutur. Bu seqmentdə fəal iştirakçılar qismində banklar, kredit, lizing və investisiya təşkilatları çıxış edir. Qeyd edək ki, 2008-ci il müddətində iqtisadiyyatın əsas kapitalına bütün maliyyələşdirmə mənbələrindən 34,3% artımla 9073,6 mln. manat yatırılıb, bunun 3,8%-i və ya 349 mln. manatı ölkə banklarının kreditləri idiki, onların artımı keçən ilin analoji dövrünə nisbətən 38,7%-ə bərabər olub. Banklardan savayı əsas fondlara birbaşa investisiya yatırımı prosesində özəl vəsaitləri hesabına müəssisə və təşkilatlar (4075,9 mln. manat), şəxsi vəsaitləri hesabına ölkənin əhalisi (30,6%-lik artımla 291,1 mln. manat), dövlət büdcəsi (2,2 dəfə artımla 3726,1 mln. manat) və büdcədənkənar fondlar (38,7%-lik artımla 626,7 mln. manat) iştirak ediblər. \nKapital bazarının göstərilən seqmentində 2224,7 mln. manat və ya ümumi kapital qoyuluşlarının 24,5%-i həcmində xarici investisiyalar da mövcud olub.\nYuxarıda adıçəkilən və pul bazarının uçot seqmentinin aləti olan qısamüddətli qiymətli kağızlardan fərqli olaraq kapital bazarının qiymətli kağızları uzunmüddətli xarakterə malikdirlər. Təəssüf ki, səhm və uzunmüddətli istiqrazlar bazarı hələ də zəruri səviyyəyə çatmayıb, birja hərraclarında canlanma müşahidə edilmir, qiymətli kağızların təkrar bazarı isə praktiki olaraq mövcud deyil. Bu bazarın fəallaşdırılması Milli Depozitar Mərkəzi fəaliyyətinin güclənməsi, broker və diler institutlarının yaranması, REPO və trast əməliyyatlarının inkişafına imkan yaradacaqr.\nDeyilənlərdən belə qənaətə gəlmək olar ki, Azərbaycan maliyyə bazarı formalaşma mərhələsini atlayıb və hal-hazırda inkişaf dövrünü yaşayır. Məhz buna görə də gələcək inkişaf strategiyasının işlənib hazırlanması və istifadə olunan alətlərin geniş çeşidi və beynəlxalq maliyyə bazarına öz alətləri ilə, o cümlədən qiymətli kağızlarla inteqrasiya etməyə qadir olan həmçinin beqnəlxalq miqyasda xidmət göstərə bilən xidmətlər dəsti ilə və yeni iştirakçıların - emitent (bələdiyyələr, korporasiyalar) və investorların cəlb edilməsi ilə universal maliyyə bazarının yaradılması əsas məsələdir, ki bu da sonda sahibkarlığın və ümumən Azərbaycan iqtisadiyyatının inkişaf etdirilməsinə imkanlar yaradacaq.\nhttp://www.birjaforex.com\n\n\";s:5:\"thumb\";s:56:\"images/t/1373/bbvb-az-rbaycan-mal-yy-bazari-haqqinda.jpg\";s:6:\"thumb2\";s:57:\"images/t2/1373/bbvb-az-rbaycan-mal-yy-bazari-haqqinda.jpg\";s:9:\"permalink\";s:38:\"bbvb-az-rbaycan-mal-yy-bazari-haqqinda\";s:5:\"pages\";s:1:\"3\";s:6:\"rating\";s:1:\"0\";s:5:\"voter\";s:1:\"0\";}i:6;O:8:\"stdClass\":13:{s:2:\"id\";s:6:\"137238\";s:6:\"status\";s:8:\"verified\";s:11:\"author_name\";s:12:\"Pul Qazanmaq\";s:9:\"author_id\";s:1:\"0\";s:14:\"author_website\";s:27:\"http://www.pulqazanmaq.com/\";s:5:\"title\";s:42:\"Internetden Kurs Ticareti ile Pul Qazanmaq\";s:11:\"description\";s:7184:\"İnternetdən Kurs Ticarəti ilə Pul Qazanmaq\n\nKöhnədən iqtisadiyyat xəbərlərini izləyən fərdlər dəyəri dəyişən kursun alış-veriş əməliyyatları üçün bank, kurs bürosu, zərgər kimi kurs təmin edə biləcəkləri və kurs pozdura biləcəkləri yerlərə şəxsən xərclər idi və bütün bu əməliyyatlar və müddət sonunda çox az bir miqdar qar/qazanc əldə edərdilər. Birjada kurs ticarəti etmək də hər kəsin asanlıqla çata biləcəyi kimi deyildi. İnkişaf edən texnologiya və müxtəlifliyi artan mali sərmayə vasitələri ilə artıq hər hansı bir mali məhsulun ticarətini etmək olduqca asanlaşdırıldı. Belə ki internet əlaqəsi olan bir kompüter ilə evindən oturduğu yerdə istədiyi məhsulu al/götürüb istədiyini sataraq gəlir əldə etmək, bir çox fərdin gündəlik fəaliyyətlərindən biri halına gəlmişdir.\n\nForex kurs ticarətinə yeni bir ölçü gətirən və müxtəlif sərmayə vasitələrini, vasitəs(n)i təşkilatların təmin etdiyi onluna əməliyyat platformaları ilə sərmayəçilərin evinə qədər gətirən bir sərmayə vasitəsidir. Qlobal dünyanın getirilerinden biri olan internet texnologiyası həyatın bir çox mərhələsini asanlaşdırdığı kimi sərmayə əməliyyatlarının sürətlənməsini, bərabər/yoldaş zamanlı olaraq bütün dünyadan insanların alış - satış əməliyyatı edərək gəlir əldə etmələrini təmin etməkdədir. Onluna əməliyyat platforması vasitəsilə bazar ekranını izləyən sərmayəçilər, dəyişən məlumatlardan anında xəbərdar olaraq edəcəyi əməliyyata/işləmə istiqamət verə bilmə imkanına sahibdirlər. Bəlkə də ən əhəmiyyətlisi internet sayəsində 7/24 açıq olan forex bazarında əməliyyat edə bilmə haqqına sahib olan sərmayəçilər, dünyanın haranda olsalar olsunlar, saat neçə olsa olsun yalnız bir kompüter əlaqəsi ilə kurs ticarəti etmə imkanına sahibdirlər. \n\nİnternetdən edilən Kurs Ticarəti işini ciddi qəbul edərək, özünü inkişaf etdirən, təcrübə qazanan sərmayəçilər gündəlik işlərindən ayrılıb yalnız onluna kurs ticarəti edərək dolanışıqlarını təmin edə bilər hətta artan təcrübə və doğru ön görüde ol/tapılma bacarıqlarını inkişaf etdirdikcə ciddi miqdarlarda qazanc təmin edə bilərlər. Yaxşı İnternetdən Kurs Ticarəti necə edilir?\n\nForexdə kurslar, EUR/USD, USD/TRY,EUR/TRY,GBP/TRY kimi kurs cütləri yəni pariteler halında icra olunarlar. Parite söz mənas(n)ı olaraq \"kurs cütü\" deməkdir. \nBu kurs cütlərindən hər hansı birində əməliyyat edə bilmək üçün bazar məlumatları araşdırılmalı hansı kursun dəyər itirib hansının dəyər qazanacağı təxmin edilməlidir. Bu cür təxminlərdə ol/tapıla bilmək üçün gündəlik iqtisadiyyat şərhlərini, bazar analizlərini, kursların dəyər qrafiklərini diqqətlə araşdırmaq lazımdır. Məsələn, Avronun yüksələcəyini təxmin edərək EUR/TRY kurs cütündə alış əməliyyatı etmək istəyirsiniz, bu əməliyyatı edə bilmək üçün əvvəlcə vasitəs(n)i təşkilatın təyin etdiyi miqdarda təminatın hesabınızda bloka edilməsi lazımdır. Daha sonra kaldıraç nisbəti 1:x qədər isə təminatınızın x misli qədər EUR al/götürə bilinərsiniz. Təxminik doğru çıxarsa EUR nun dəyərinin son iki pilləsinin ədəd dəyərləri artacaq. Bu artım miqdarı qədər qazanc əldə etdiyiniz mənasını verərkən, qarınıq istifadə edilən kaldıraç nisbəti, əməliyyatı reallaşdırmaq üçün nə qədər EUR alındığı kimi faktorlarla doğru mütənasib artacaq. Əksinə vəziyyət söz mövzusu olduğunda yəni bazar təxmininizin tərsi istiqamətdə hərəkətə keçdisə bu da yenə EUR dəyərinin son iki rəqəmindəki oynama ilə kaldıraç nisbəti və əməliyyat da nə qədər EUR alındığı ilə doğru mütənasib olaraq artan zərərinizi hesablamanızı təmin etməkdədir. Bu kimi əməliyyatlarda müxtəlif əmrlər verərək qar/qazanc zərər vəziyyətlərinin idarə edə bilərsiniz. \n\nBu tərz əməliyyatlar edildikcə təcrübə artarkən edilən səhvlər nəticəs(n)i sərmayəniz azala bilər. Bu səbəblə Forexin üstünlüklərindən biri olan \"Demo Hesab\" açılaraq ödənişsiz, zərər etmə riski olmadan və virtual pul ilə gerçək bazar şərtlərində kurs al/götürüb sataraq təcrübə qazana bilərsiniz. Kafi təcrübəyə sahib olduqdan sonra gerçək hesablardan sizə uyğun olanı ilə kurs ticarəti nə başlaya bilərsiniz.\nhttp://www.pulqazanmaq.com/\";s:5:\"thumb\";s:60:\"images/t/1373/internetden-kurs-ticareti-ile-pul-qazanmaq.jpg\";s:6:\"thumb2\";s:61:\"images/t2/1373/internetden-kurs-ticareti-ile-pul-qazanmaq.jpg\";s:9:\"permalink\";s:42:\"internetden-kurs-ticareti-ile-pul-qazanmaq\";s:5:\"pages\";s:1:\"2\";s:6:\"rating\";s:1:\"0\";s:5:\"voter\";s:1:\"0\";}i:7;O:8:\"stdClass\":13:{s:2:\"id\";s:6:\"407186\";s:6:\"status\";s:8:\"verified\";s:11:\"author_name\";s:8:\"philidor\";s:9:\"author_id\";s:6:\"568660\";s:14:\"author_website\";s:0:\"\";s:5:\"title\";s:8:\"Computer\";s:11:\"description\";s:98:\"Şəbəkə öyrənməyə yeni başlayanlar üçün\";s:5:\"thumb\";s:28:\"images/t/4072/computer-5.jpg\";s:6:\"thumb2\";s:29:\"images/t2/4072/computer-5.jpg\";s:9:\"permalink\";s:10:\"computer-5\";s:5:\"pages\";s:3:\"107\";s:6:\"rating\";s:1:\"0\";s:5:\"voter\";s:1:\"0\";}i:8;O:8:\"stdClass\":13:{s:2:\"id\";s:6:\"158324\";s:6:\"status\";s:8:\"verified\";s:11:\"author_name\";s:15:\"toddchandler530\";s:9:\"author_id\";s:5:\"40170\";s:14:\"author_website\";s:0:\"\";s:5:\"title\";s:51:\"How to Conjugate the Verbs Ser and Estar in Spanish\";s:11:\"description\";s:2338:\"In Spanish there are two separate verbs that we use to say \"to be\", which are \"ser\" and \"estar\". Learning the differences between ser and estar is one of the hardest things to do for native English speakers simply because we are not used to there being two ways to say \"to be\" - there\'s only one verb in English. What this means is that you\'ll have to think outside of your \"English\" box for a bit and understand that even though two sentences may translate to the same thing in English, they are quite different in Spanish.\n\nBut before we learn the differences of ser and estar and their uses, we need to first learn how to conjugate verbs. Don\'t be scared by the big word, \"conjugate\" simply means to match the form of the verb with the subject of the sentence. In Spanish each subject pronoun has a different verb form, and you\'ll need to learn what each one is to conjugate verbs. Learning their individual uses is covered in the next lesson, after you\'ve learned how to conjugate these verbs.\n\nMost of the verbs in Spanish are what are called \"regular verbs\", and they follow conjugation patterns that are easy to follow. You\'ll learn how to conjugate regular verbs in a future lesson, because ser and estar both happen to be \"irregular\" verbs, that is, they have their very own conjugation. You will have to memorize how to conjugate them, since you won\'t be able to follow a pattern. Here are the conjugations for ser and estar and their corresponding subject pronouns.\n\nSer \nYo soy - I am \nTú eres - You are \nÉl/Ella/Usted es - He/She is; You (formal) are \nNosotros somos - We are \nVosotros sois - You (plural, informal) are \nEllos/ellas/ustedes son - They are; you (plural) are\n\nEstar \nYo estoy - I am \nTú estás - You are \nÉl/Ella/Usted está - He/She is; You (formal) are \nNosotros estamos - We are \nVosotros estáis - You (plural, informal) are \nEllos/ellas/ustedes están - They are; you (plural) are\n\nThese verbs are some of the most common verbs used in Spanish. It would do you good as a Spanish student to commit them to memory, either by repeating them over and over in your head, making flashcards, or using your preferred memorization technique. It is imperative that you know how to conjugate them well, because using the wrong form may lead to confusion while speaking in Spanish.\";s:5:\"thumb\";s:69:\"images/t/1584/how-to-conjugate-the-verbs-ser-and-estar-in-spanish.jpg\";s:6:\"thumb2\";s:70:\"images/t2/1584/how-to-conjugate-the-verbs-ser-and-estar-in-spanish.jpg\";s:9:\"permalink\";s:51:\"how-to-conjugate-the-verbs-ser-and-estar-in-spanish\";s:5:\"pages\";s:1:\"1\";s:6:\"rating\";s:1:\"0\";s:5:\"voter\";s:1:\"0\";}i:9;O:8:\"stdClass\":13:{s:2:\"id\";s:6:\"178864\";s:6:\"status\";s:8:\"verified\";s:11:\"author_name\";s:15:\"brandenstoke722\";s:9:\"author_id\";s:5:\"55329\";s:14:\"author_website\";s:26:\"http://www.verbarrator.com\";s:5:\"title\";s:55:\"Selecting Effortless Tactics In Conjugate spanish verbs\";s:11:\"description\";s:2701:\"Spanish verb conjugations can be rather challenging for British speaking people to perfect since they are much more complicated than their English equivalents. You can find three unique verb endings in Spanish, just about every having their specific number of conjugation rules. Because of this plenty of time is required to be spent becoming familiar with the conjugations together with practicing them well enough to have the ability to conjugate more quickly, especially during conversation. \n\nThe next thing is conjugate verbs through process. This stage can be an essential part of learning process and there are many alternative ways to examine. The typical methods are to complete different exercises, to listen to the conjugations and also to use a conjugator in order to do verb drills. For those who have got the chance to converse in Spanish using Spanish speakers then by means of using your spoken Spanish you will definitely be improving your How to speak spanish verb conjugations. \n\nProbably the most commonly used Spanish conjugations are even more easily remembered because you are practicing these conjugations regularly. This displays that repetition is necessary for knowing how to help conjugate Spanish verbs correctly and quickly. Understanding how to use Spanish conjugations at the time of speaking will help you tremendously with being able to have discussions in Spanish, and shall keep in check the quantity of mistakes and hesitations. \n\nYou can find separate phases when looking to understand Spanish conjugations. Often it is feasible to straight away go directly into final stages, but this is dependent upon how often you converse Spanish. The main phase ordinarily necessitates getting to know the unique rules for regular verbs in addition to the conjugations of irregular verbs. This can be executed by learning the rules coupled with knowing how the verbs are generally conjugated, in need of patterns and anything else that will help you. \n\nIt is therefore crucial that you try to practice conjugating verbs when speaking. Several Spanish students feel confident once they conjugate verbs in physical exercise books or online, nevertheless, when when they speak they have difficulties getting the proper conjugation. It is way better to focus on conjugating verbally, through either organic dialogue or by mimicking conversations by using role plays and verbal drills. \n\nRegardless to the fact that Spanish conjugations seem to remain hard to master as a consequence of their difficulty, with plenty of practice and concentrating on undertaking the right things to promote communicating, they ought to go mastered and utilized correctly by any Spanish scholar. \n\";s:5:\"thumb\";s:73:\"images/t/1789/selecting-effortless-tactics-in-conjugate-spanish-verbs.jpg\";s:6:\"thumb2\";s:74:\"images/t2/1789/selecting-effortless-tactics-in-conjugate-spanish-verbs.jpg\";s:9:\"permalink\";s:55:\"selecting-effortless-tactics-in-conjugate-spanish-verbs\";s:5:\"pages\";s:1:\"2\";s:6:\"rating\";s:1:\"0\";s:5:\"voter\";s:1:\"0\";}}', `cache_on` = '2015-02-28 18:04:27' WHERE `aff_id` = '839490'