This is not the document you are looking for? Use the search form below to find more!

Report home > History

24. Dušanov zakonik

0.00 (0 votes)
Document Description
O Dušanovom zakoniku
File Details
  • Added: February, 24th 2013
  • Reads: 175
  • Downloads: 5
  • File size: 60.32kb
  • Pages: 1
  • Tags: stefan dusan, zakonik, srpsko carstvo
  • content preview
Submitter
  • Name: nastavaistorije
Embed Code:

Add New Comment
Related Documents

Goethe Faust (srpski, latinica)

by: Ajzak Baraba, 327 pages

Götheov Faust samo je jedna verzija teme otprije poznate. Najstarija priča seže u 6. stoljeće, kada je Teofil Adamski, pravoslavni svećenik, sklopio ugovor s vragom kako bi ...

Emploi du temps S3 du 24/09

by: Guillaume, 1 pages

Emploi du temps S3 du 24/09

Finmeccanica offre 10 billets gratuits pour le Salon du Bourget aux abonnés de son canal Twitter

by: webfinmeccanica, 1 pages

Finmeccanica offrira aux dix premiers abonnés de son canal Twitter qui contacteront webfinmeccanica@finmeccanica.com dans les prochaines 24 heures, et ceci jusqu'au 23 Juin 2011, la ...

May 24, 2010 The Best Manhattan NY Purchase and Refinance Home Loan Interest Rates

by: manhattan-mortgage, 1 pages

Manhattan Home Loan Refinance and/or Purchase Mortgages Monday May 24, 2010. This Manhattan home mortgage is for residents who want a reduction in their mortgage rates and payments on their home loan ...

Monday May 24, 2010 Manhattan New York FHA Refinance and Purchase Mortgage Loan Rates

by: manhattan-mortgage, 1 pages

Manhattan FHA Refinancing Your Mortgage and/or FHA Purchase Money Monday 5/24/2010. This Manhattan FHA home loan is for residents who want to decrease their rates and mortgage payments on their ...

Emploi du temps

by: Dijoux, 1 pages

emploi du temps

059 ECU 24-28 pin conversion

by: Christian, 8 pages

Walkthrough of the 059 Motronic ECU 24-28 pin conversion

Brochure Atelier du Cuivre

by: Alexis Gion, 5 pages

This brochures provides a quick overview of the savoir-faire of Atelier du Cuivre.

24 Types of Healthy Food for a Healthy Life

by: homemarketer, 16 pages

Learn which foods are the healthiest to eat to maintain a healthier lifestyle. This report shows you 24 of the best foods to eat while maintaining a balanced diet.

Cirque du Soleil Alegria - Jeux D'enfants

by: T, 5 pages

Cirque du Soleil Alegria - Jeux D'enfants

Content Preview
Modul: Institucije

24. Duanov zakonik

Podsetite se: Kada je i pod kojim uslovima nastalo Srpsko carstvo?

ZAKON BLAGOVERNOGO CARA STEFANA, kako glasi zvanini naziv najvanijeg zakonskog
dokumenta u srpskoj srednjovekovnoj istoriji, zvanini je naziv Duanovog zakonika. Izdat je na
Dravnom saboru u Skoplju, prestonici srpskog carstva 1349. godine, a dopunjen na Dravnom saboru u
Serezu 1354. Nije nam sauvan u originalu, ve u dvadesetetiri prepisa iz razliitih perioda, od kojih
najstariji, Struki, potie iz 1377. Ovaj Zakonik je donesen je sa ciljem da se izvri unifikacija
(ujednaavanje) zakonodavstva u itavoj zemlji, koja od Duanovog doba obuhvata stare srpske zemlje
(Kraljevstvo - nemanjiku Srbiju) ali i nove (carske ili grke) zemlje osvojene od Vizantijskog cara. Zasniva
se na starijim srpskim zakonima koji su nastali po uzoru na vizantijske zakone (npr. Nomokanon Svetog
Save poznat jo i kao Krmija) kao i vizantijskim zakonima (Justinijanov zakonik, te Sintagma Matije
Vlastara i sl.). Sintagmat Matije Vlastara, prilagoen je potrebama mladog srpskog carstva pa su iz njega
izbaeni delovi koji govore o suprematiji (prvenstvu) vizantijskog cara nad svim ostalim vladarima, kako
su oni u suprotnosti sa samom idejom postojanja drugog carstva sem Vizantijskog. Duan je eleo da
dravu sjedini i homogenizuje a oslabelo Vizantijsko carstvo nameravao je da zameni mladim i poletnim
srpskim. Duanovo proglaenje za cara Vizantija nikada nije prihvatila a na srpsku crkvu, nezakonito
uzdignutu na rang partijarije, kao i na vladara Vaseljenski patrijarh je 1350. bacio prokletstvo. Ovo e
kasnije biti glavni razlog zato Duan nije proglaen za sveca. Dve crkve pomirile su se 1375. a
predstavnici srpske crkve koji su podravali Carigrad u ovom sluaju ostali su uticajni.

Duanov zakonik predvia otre kazne za pojedine prekraje. U pojedinim sluajevima je izrazito
rigidan pa i surov. Mnogi ga porede sa drevnim Zakonikom cara Hamurabija, vladara Vavilona iz 12. veka
p.n.e. (videti l. 53.; 54.; 86.; 95.; 96.; 97. i uporediti sa odabranim lanovima Hamurabijevog zakonika)
Zakonikom je uspostavljena vladavina prava u srednjovekovnoj Srbiji. Njegov autoritet je iznad
autoriteta cara (proitati l. 171. i 172.). Kada, meutim, sagledamo sudbinu srpske drave posle
Duanove smrti (1355.), namee nam se zakljuak da je samo snana vladarska linost, kakava je Duan
nesumnjivo bio, mogla da nametne vlastelinima da zakonik i potuju. Nemamo podataka o tome kako je
reagovala osnaena srpska vlastela (Zakonik ju je trebalo da obuzda) niti nam je poznato da je bilo ikakvih
pobuna. eka vlastela je u priblino isto vreme na Sejmu osujetila pokuaj kralja eke i cara Svetog
Rimskog Carstva Karla IV da se slian zakonik uopte bude donet. Slabosti Duanovog naslednika Stefana
Uroa V, kao i objektivne istorijske okolnosti, uzroci su anarhije a potom i propasti srpsko-grke drave.
Zakonik nije mogao da vai sam od sebe. Pa ipak, Duanov zakonik se upotrebljavao i tokom postojanja
Srpske Despotovine (u vreme kada je u srpskim zemljama centralana vlast bila jaka) ali su pojedini delovi
vaili i kasnije, tokom Osmanske vladavine, za nove podanike turskog sultana.
Iz svega reenog moemo izvui i neke pouke koje vae sve do savremenog doba. Ma kako dobre
zakone imali, oni nisu dovoljni ako nemate izgraene institucije sa srazmerno velikim autoritetom, koje
e te zakone sprovoditi u delo. Statua cara Duana ispred Palate Pravde u Beogradu tada bi bila samo to i
nita vie. Obina statua iza koje se kriju institucije bez istinskog autoriteta a ne simbol nezavisnosti
sudske vlasti, koja sudi po zakonu a ne po strahu od carstva mi".


Download
24. Dušanov zakonik

 

 

Your download will begin in a moment.
If it doesn't, click here to try again.

Share 24. Dušanov zakonik to:

Insert your wordpress URL:

example:

http://myblog.wordpress.com/
or
http://myblog.com/

Share 24. Dušanov zakonik as:

From:

To:

Share 24. Dušanov zakonik.

Enter two words as shown below. If you cannot read the words, click the refresh icon.

loading

Share 24. Dušanov zakonik as:

Copy html code above and paste to your web page.

loading