This is not the document you are looking for? Use the search form below to find more!

Report home > Manual & Guide

ABRAHAM

0.00 (0 votes)
Document Description
IKATLONG TRUMPETA
File Details
  • Added: April, 15th 2012
  • Reads: 119
  • Downloads: 0
  • File size: 49.55kb
  • Pages: 7
  • Tags: banal na gawain, pagsisiwalat ng biblia, panawagan
  • content preview
Submitter
  • Name: Jonathan de los Reyes
Embed Code:

Add New Comment
Related Documents

ABRAHAM MASLOW'S HIERARCHY OF NEEDS: A CHRISTIAN PERSPECTIVE

by: bizmana, 18 pages

One of the most commonly adopted theories regarding human needs, motivation, and learning is Abraham Maslow's hierarchy of needs. The western world in particular has based much of its work in ...

Abraham Denton Woods Family Tree Genealogy Info

by: florus, 19 pages

Abraham Denton Woods Family Tree Genealogy Info

ABRAHAM LINCOLN Teaching Guide

by: rivas, 9 pages

Use the following chapter-by-chapter questions to prepare students for reading and to check their understanding of main ideas and concepts.

Children of Abraham

by: ws, 210 pages

An introduction about Jewsh for Muslims

ABRAHAM MASLOW

by: cinzia, 11 pages

Abraham Harold Maslow was born April 1, 1908 in Brooklyn, New York. He was the first of seven children born to his parents, who themselves were uneducated Jewish immigrants from Russia. His parents, ...

Psychology in Business Management: Abraham Maslow's Eupsychian ...

by: chisami, 4 pages

Perhaps one of the most prominent examples of how psychological theories can be applied to a wide variety of other settings is the works of Abraham Maslow. In addition to his mostly known concept of ...

The Leadership Values of Theory Z A Study of Abraham Maslow's ...

by: wick, 14 pages

Abraham Maslow has contributed a wealth of knowledge to the study of human potential,motivation, and development. This paper will examine his writings about values based leadership, systems thinking, ...

How To Increase Your Work and Life Satisfaction: Put Abraham ...

by: joel, 3 pages

Abraham Maslow hierarchy of needs are shown in the diagram. At the base are Physiological and Safety needs, which can be grouped together as indicating things we HAVE to have before we can focus on ...

La verdadera historia de Abraham y su hijo

by: matthew, 5 pages

 Abraham llevó a su hijo al desierto... Lo ató a un árbol y comenzó a hacer una fogata debajo de sus pies. De las alturas una voz retumbó: - Abraham,…

USS Abraham Lincoln Deploys Video Blogs

by: erin, 12 pages

USS ABRAHAM LINCOLN DeploysVideo BlogsSocial Media SnapshotOverview USS Abraham Lincoln (CVN 72) invested significant effort into telling their story via social ...

Content Preview


ABRAHAM


ANG PAGPAPAHAYAG SA TAO NA MATUWID
SA PAMAMAGITAN NG PANANAMPALATAYA
AT ANG PAGPAPASAKDAL NG
PANANAMPALATAYA NG TAO SA
PAMAMAGITAN NG GAWA


Gayon din naman, ang kaharian ng
langit ay katulad ng isang taong
nangangalakal
na
humahanap
ng
magagandang perlas: At pagkasumpong
ng isang mahalagang perlas, ay yumaon
siya at ipinagbili ang lahat niyang
tinatangkilik, at binili yaon.
(Mateo 13:45-46)Sino ang "mahalagang perlas"? Ano ang nakita ng Diyos sa kanya?
Sapagka't ano ang sinasabi ng kasulatan? At sumampalataya si
Abraham sa Dios, at sa kaniya'y ibinilang na katuwiran.
(Roma 4:3)

Paanong si Abraham ay naging matuwid sa paningin ng Diyos?
Siya na sumampalataya na nasa pagasa laban sa pagasa, upang maging
ama ng maraming bansa ayon sa sabi, Magiging gayon ang iyong binhi.

At hindi humina sa pananampalataya na ipinalagay man ang kaniyang
katawang tulad sa patay na (gayon siya'y may mga isang daang taon
na), at ang pagkabaog ng bahay-bata ni Sara;

Kundi, sa pagtingin niya sa pangako ng Dios, ay hindi nagalinlangan sa
pamamagitan ng di pananampalataya, kundi lumakas ng lumakas sa
pamamagitan ng pananampalataya, na niluluwalhati ang Dios,

At lubos nanalig na ang Dios na nangako ay may kapangyarihang
makagawa noon.

Dahil dito'y ibinilang naman na katuwiran sa kaniya.
(Roma 4:18-22)
Nangangahulugan ba na si Abraham lang ang "matuwid sa
pamamagitan ng pananampalataya"?

Ngayo'y hindi lamang dahil sa kaniya isinulat, na sa kaniya'y ibinilang;

Kundi dahil din naman sa atin, na ibibilang sa ating mga
nagsisisampalataya sa Kaniya na bumuhay na maguli sa mga patay, kay
Jesus na ating Panginoon,

Na ibinigay dahil sa ating mga kasuwayan, at binuhay na maguli sa
ikaaaring-ganap natin.
(Roma 4:23-25)
Bakit ang pananampalataya ni Abraham ang tiningnan ng Diyos? Bakit
hindi ang kanyang mga gawa?

Sapagka't kung si Abraham ay inaring-ganap sa pamamagitan ng mga
gawa, ay mayroon sana siyang ipagmamapuri; datapuwa't hindi sa Dios.

Sapagka't ano ang sinasabi ng kasulatan? At sumampalataya si
Abraham sa Dios, at sa kaniya'y ibinilang na katuwiran.

Ngayon sa kaniya na gumagawa'y, hindi ibinibilang na biyaya ang ganti,
kundi utang.

Datapuwa't sa kaniya na hindi gumagawa, nguni't sumasampalataya sa
kaniya na umaaring ganap sa masama, ang kaniyang pananampalataya
ay ibibilang na katuwiran.
(Roma 4:2-5)


Sino ang "ipinagbili" ng kaharian kapalit ng "mahalagang perlas"?

Sapagka't gayon na lamang ang pagsinta ng Dios sa sanglibutan, na
ibinigay niya ang kaniyang bugtong na Anak, upang ang sinomang sa
kaniya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng
buhay na walang hanggan.
(Juan 3:16)


Datapuwa't ipinagtatagubilin ng Dios ang kaniyang pagibig sa atin, na
nang tayo'y mga makasalanan pa, si Cristo ay namatay dahil sa atin.

Lubha pa nga ngayong inaaring-ganap sa pamamagitan ng kaniyang
dugo, ay mangaliligtas tayo sa galit ng Dios sa pamamagitan niya.
(Roma 5:8-9)


Ngayung tayong mga nananampalataya sa Panginoong Jesucristo ay
tinitingnan ng Diyos bilang matuwid, hindi na ba tayo gagawa kundi
mananampalataya na lamang?

Anong pakikinabangin, mga kapatid ko, kung sinasabi ng sinoman na
siya'y may pananampalataya, nguni't walang mga gawa?
makapagliligtas baga sa kaniya ang pananampalatayang iyan?

Kung ang isang kapatid na lalake o babae ay hubad at walang kakanin
araw-araw,

At ang isa sa inyo ay magsabi sa kanila, Magsiyaon kayong payapa,
kayo'y mangagpainit at mangagpakabusog; at gayon ma'y hindi ninyo
ibinibigay sa kanila ang mga bagay na kinakailangan ng katawan; anong
mapapakinabang dito?

Gayon din naman ang pananampalataya na walang mga gawa, ay patay
sa kaniyang sarili.

Oo, sasabihin ng isang tao, Ikaw ay mayroong pananampalataya, at
ako'y mayroong mga gawa: ipakita mo sa akin ang iyong
pananampalatayang hiwalay sa mga gawa, at ako sa pamamagitan ng
aking mga gawa ay ipakita sa iyo ang aking pananampalataya.

Ikaw ay sumasampalataya na ang Dios ay iisa; mabuti ang iyong
ginagawa: ang mga demonio man ay nagsisisampalataya, at
nagsisipanginig.

Datapuwa't ibig mo bagang maalaman, Oh taong walang kabuluhan, na
ang pananampalataya na walang mga gawa ay baog?

Hindi baga ang ating amang si Abraham ay inaring ganap sa
pamamagitan ng mga gawa, dahil sa kaniyang inihain si Isaac na
kaniyang anak sa ibabaw ng dambana?

Nakikita mo na ang pananampalataya ay gumagawang kalakip ng
kaniyang mga gawa, at sa pamamagitan ng mga gawa ay naging sakdal
ang pananampalataya;

At natupad ang kasulatan na nagsasabi, At si Abraham ay
sumampalataya sa Dios, at yao'y ibinilang na katuwiran sa kaniya; at
siya'y tinawag na kaibigan ng Dios.

Nakikita ninyo na sa pamamagitan ng mga gawa'y inaaring ganap ang
tao, at hindi sa pamamagitan ng pananampalataya lamang.At gayon din naman hindi rin baga si Rahab na patutot ay inaring ganap
sa pamamagitan ng mga gawa, dahil sa tinanggap niya ang mga sugo, at
kaniyang pinapagdaan sila sa ibang daan?

Sapagka't kung paanong ang katawan na walang espiritu ay patay, ay
gayon din ang pananampalataya na walang mga gawa ay patay.
(Santiago 2:14-26)

Ngayung alam na natin na tayong mga tao ay ipinahayag na matuwid
sa pamamagitan ng pananampalataya, at ang ating pananampalataya
napapasakdal sa pamamagitan ng mga gawa, anung gagawin natin
upang tayo ay maligtas?

Sapagka't kung ipahahayag mo ng iyong bibig si Jesus na Panginoon, at
sasampalataya ka sa iyong puso na binuhay siyang maguli ng Dios sa
mga patay ay maliligtas ka:
Sapagka't ang tao'y nanampalataya ng puso sa ikatutuwid; at ginagawa
sa pamamagitan ng bibig ang pagpapahayag sa ikaliligtas.
(Roma 10:9-10)

Sapagka't hindi sinugo ng Dios ang Anak sa sanglibutan upang hatulan
ang sanglibutan; kundi upang ang sanglibutan ay maligtas sa
pamamagitan niya.

Ang sumasampalataya sa kaniya ay hindi hinahatulan; ang hindi
sumasampalataya ay hinatulan na, sapagka't hindi siya sumampalataya
sa pangalan ng bugtong na Anak ng Dios.
(Juan 3:17-18)

Ang mayroon ng aking mga utos, at tinutupad ang mga yaon, ay siyang
umiibig sa akin: at ang umiibig sa akin ay iibigin ng aking Ama, at siya'y
iibigin ko, at ako'y magpapakahayag sa kaniya.
(Juan 14:21)

Download
ABRAHAM

 

 

Your download will begin in a moment.
If it doesn't, click here to try again.

Share ABRAHAM to:

Insert your wordpress URL:

example:

http://myblog.wordpress.com/
or
http://myblog.com/

Share ABRAHAM as:

From:

To:

Share ABRAHAM.

Enter two words as shown below. If you cannot read the words, click the refresh icon.

loading

Share ABRAHAM as:

Copy html code above and paste to your web page.

loading