This is not the document you are looking for? Use the search form below to find more!

Report home > Social

Affaire Guldenberg 1

0.00 (0 votes)
Document Description
Eerste artikel in Katholiek Nieuwsblad over de affaire Guldenberg.
File Details
  • Added: September, 11th 2010
  • Reads: 327
  • Downloads: 4
  • File size: 217.19kb
  • Pages: 2
  • Tags: paard, doping, horse
  • content preview
Submitter
  • Username: guldenberg
  • Name: guldenberg
  • Documents: 3
Embed Code:
Comment is disabled by submitter.
Related Documents

Guldenberg 3

by: guldenberg, 2 pages

Derde artikel in Katholiek Nieuwsblad over affaire Guldenberg. De rol van de advocaat van KWPN: mag een advocaat liegen?

Guldenberg 2

by: guldenberg, 2 pages

Tweede artikel in Katholiek Nieuwsblad over affaire Guldenberg. Gesprek met chemometrist Klaas Faber.

Binding ability of aflatoxin M 1 to yoghurt bacteria

by: shinta, 4 pages

Aflatoxin M 1 (AFM 1) is a highly toxic compound found in milk. Several microorganisms have been previously reported to bind or degrade AFM 1 from liquid media. This study was ...

Curcumin, the active constituent of turmeric, inhibits amyloid peptide-induced cytochemokine gene expression and CCR5-mediated chemotaxis of THP-1 monocytes by modulating early growth response-1 transcription factor

by: shinta, -1 pages

Epidemiological studies show reduced risk of Alzheimer’s disease (AD) among patients using non-steroidal inflamma- tory drugs (NSAID) indicating the role of inflammation in AD.

Curcumin activates the haem oxygenase-1 gene via regulation of Nrf2 and the antioxidant-responsive element

by: shinta, 9 pages

The transcription factor Nrf2, which normally exists in an inactive state as a consequence of binding to a cytoskeleton- associated protein Keap1, can be activated by redox-dependent

Curcumin Suppresses Activation of NF-kB and AP-1 Induced by Phorbol Ester in Cultured Human Promyelocytic Leukemia Cells

by: shinta, 6 pages

Many components that are derived from medicinal or dietary plants possess potential chemopreventive properties. Curcumin, a yellow coloring agent from turmeric (Curcuma longa Linn, ...

Alteration by dietary soy isoflavone of SERBP-1 dependent genes in the liver of rats fed a high saturated fat diet

by: shinta, 8 pages

The effect of soy isoflavone on mRNA expression of sterol regulatory element-binding protein (SREBP)-1 isoforms and the tar- get genes of SREBP-1 involved in fatty acid metabolism was examined ...

Shelf-Life Extension of Ripe Non-Astringent Persimmon Fruit Using 1-MCP

by: shinta, 5 pages

An investigation was carried out to understand the potential of the commercial use of 1-MCP (1-methylcyclopropene) to extend the shelf life of the non-astringent persimmon cultivar cv. Nathanzy ...

Enhanced Inhibitory Effect of Ultra-Fine Granules of Red Ginseng on LPS-induced Cytokine Expression in the Monocyte-Derived Macrophage THP-1 Cells

by: shinta, 14 pages

Red ginseng is one of the most popular traditional medicines in Korea because its soluble hot-water extract is known to be very effective on enhancing immunity as well as inhibiting ...

Radyo Hacettepe 1 Nisan Blteni

by: Radyo Hacettepe, 1 pages

Radyo Hacettepe 1 Nisan Blteni

Content Preview
Maatschappij
Valse dopingaantijging

achtervolgt superhengst
Het echtpaar Frans en Janine van Hoek fokte een geweldig paard: de dekhengst
ers
Guldenberg. Toch werd het dier met een valse aantijging van doping gediskwalifi- Rijk
ceerd. Al zeventien jaar weigert de verantwoordelijke organisatie schuld te beken- / Henk KN
nen. Dopingexpert prof. Van Rossum: “Er is hier groot onrecht geschied.” henk rijkers o: Fot
Het was weer raak op de Olym-
onderworpen aan een uitgebrei-
gevochten dopingonderzoek, op
pische Spelen. Liefst bij vier van de keuring door het Koninklijke straffe van 200.000 gulden voor
de vijftien geteste paarden werd
Warmbloed Paardenstamboek elke keer dat het dit toch doet.
in Hongkong doping geconsta-
Nederland (KWPN). Zo’n keu-
Dat blijkt de volgende dag al te
teerd. “Geen wonder”, zegt paar-
ring onderzoekt alle kwaliteiten zijn. Nadat de advocaten de kop-
denkenner Frans van Hoek. “Het van het paard, om te bekijken pen bij elkaar hebben gestoken,
IOC had er beter aan gedaan alle of het stamboekwaardig is. Als
brengt het KWPN via een haastig
225 paarden te laten controleren. dat gebeurt, betekent dat voor de persbericht eenzijdig naar buiten
Zelfs op de Olympische Spelen eigenaar botertje aan de boom. dat de zaak-Guldenberg zal wor-
mag het FEI, de internationale Een ingeschreven dekhengst mag den voorgelegd aan een onafhan-
paardensportorganisatie, de con-
honderden merries per jaar dek-
kelijke arbitragecommissie. Deze
trole in eigen hand houden. Dat ken. Per keer levert dat de eige-
moet bindend uitspraak doen
klopt toch niet? De menselijke naar al gauw duizend euro op.
over de vermeende doping én over
atleten controleren we inten-
inschrijving in het stamboek. In
sief, in en buiten de competitie. Dopinghengst
weerwil van het rechterlijk vonnis
De paarden alleen maar bij de De algemene verwachting in van de vorige dag, brengt het pers-
wedstrijden zelf. Maar wie con-
1991 – blijkend uit menig pers-
bericht Guldenberg nu openlijk
troleert de sportorganisaties: of
publicatie – is dat Guldenberg in verband met dopinggebruik.
die wel integer zijn?” De Vughtse de topper van het jaar zal wor-
Dit brengt het geruchtencircuit
oud-gymleraar Van Hoek heeft den. Maar op 4 april dondert het op gang. Guldenberg is gebrand-
samen met zijn vrouw Janine, die bij heldere hemel. Het KWPN
merkt als dopinghengst, de Van
biologe is, een onthutsend ver-
beschuldigt de eigenaren ervan
Hoeks staan als onzuivere fokkers
haal. Doping is vals spelen, maar dat zij bij Guldenberg doping te kijk. Dat laat ook de keurmees-
valselijk van doping beschuldi-
hebben gebruikt: oxyphenylbut-
ters niet onberoerd: Guldenbergs
gen ook. Zeker als dat door een azon. De contra-expertise wordt cijfers dalen, maar hij blijft des-
sportorganisatie gebeurt. Van – in strijd met het eigen regle-
ondanks stamboekwaardig. Toch
Hoek staat al zeventien jaar in
ment – uitgevoerd door dezelfde beslist het KWPN op 8 juni Gul-
zijn recht, heeft grote deskundi-
instantie als de eerste keer. De denberg niet in te schrijven. Ook
gen achter zich, en toch is zijn uitslag is ditmaal negatief: geen
weigert het daarna, tegen de over-
Na zeventien jaar nog altijd niet rechtgezet: de valse aantijging van
zaak na zeventien jaar nog niet doping. Voor het KWPN maakt eenkomst in, de bindende advi-
dopinggebruik bij de hengst Guldenberg.
opgelost.
dat niet uit. Ondanks de con-
seurs in te schakelen.
tra-expertise, handhaaft het de
berg doping was aangetoond en
betekenen, zodat de Van Hoeks
Botertje
beschuldiging.
Zwartmakerij
ook “dat er een door beide par-
er geen uitvoering van kunnen
Het echtpaar leverde begin jaren

Frans en Janine van Hoek dreigen tijen onderschreven verklaring verlangen. Zij kunnen fluiten
negentig een bijzondere pres-
Geruchtencircuit
nu de publiciteit te gaan zoeken. was opgesteld over de gang van naar het geld. Dankzij hun eigen
tatie. Nadat zij zich vanaf 1985 Frans en Janine brengen de zaak
Daarop publiceert het KWPN zaken rond het dopingonderzoek advocaat.
waren gaan toeleggen op de paar-
voor de kortgedingrechter. Op – flagrant in strijd met wat de en de keuring van Guldenberg”.
denfok, wisten zij in korte tijd 5 juni verbiedt deze het KWPN rechter had bepaald – op 3 okto-
De Van Hoeks zijn de kennelijk Telefoontje
– naast andere goede paarden nog te spreken van bewezen
ber in het verenigingsorgaan In structureel volgehouden zwart-
Het jaar daarop besluit Van
– de zeer goede hengst Gulden-
doping. Dat dienen onafhanke-
de Strengen een Officiële publicatie makerij zat. Het echtpaar eist de Hoek zijn hengst opnieuw
berg te presenteren. De vreugde lijke deskundigen uit te maken.
met betrekking tot de hengst Gul-
dwangsom op. Wat blijkt? Hun voor de keuring in te schrijven,
was echter van korte duur. De Het KWPN mag geen enkele uit-
denberg. Daarin staat opnieuw advocaat heeft verzuimd het von-
driejarige hengst werd in 1991 lating meer doen over het aan-
ten onrechte dat bij Gulden-
nis door een deurwaarder te laten Lees verder op pagina 15.
Knevel
en kon niet zitten. Normaal ga
ren en geestelijk bemoedigd te
(geestelijk) zware levensweg en
Pascal. Het drama schuilt in
ik twee keer per zondag naar
worden. (Nee, inderdaad, geen
dat geeft troost.
het isolement.”
de eredienst, dus het was even
Eucharistie.)
En dus dacht ik aan de woor-
Ware woorden van de Bel-
wennen.
De ervaring van de twee zon-
den van kardinaal Danneels
gische kardinaal. Indien ooit,
Maar aan geestelijk voedsel kon
dagen zonder kerkdiensten en
die ik onlangs las. Wanneer
dan is tegenwoordig geloven
ik die zondagen best komen.
nu weer eentje mét, heeft me
hij het heeft over de moeilijke
in je eentje welhaast onmoge-
Het is mijn gewoonte iedere dag
aan het denken gezet. Hoewel
positie van jonge katholieken
lijk. Er komt zoveel op de gelo-
in een theologisch of geestelijk
ik namelijk iedere dag veel
en hun strijd om (soms in hun
vige af dat hij een plaats moet
boek te lezen, dus daar had
geestelijk voedsel tot me neem,
eentje) het geloof te behouden,
geven binnen zijn geloofska-
ik die zondagen in de vacante
door het lezen van de boeken,
zegt hij: “Na de individuele,
der, dat hij wel de steun van
uren mooi tijd voor. Voor de
bleek me dat ik ook, en mis-
persoonlijke beslissing komt
anderen nodig heeft. Dat
kenners: ik heb de nieuwe
schien wel juist de eredienst
ge binnen in een groep, in een
gebeurt in de gezamenlijke
Nederlandse vertaling gelezen
nodig heb. Daar zing je samen
kerk, om elkaar schouder aan
beleefde eredienst, maar ook
van het beroemde boek van
tot eer van God, daar word je
schouder te ondersteunen. (…)
in veel studie- en gebedsgroe-
Geloven in je eentje?
Karl Barth Der Romerbrief. Voor
in de preek heel persoonlijk
Een jonge katholiek die alleen
pen waar individuele vragen
katholieken en protestanten
aangesproken, daar belijd je je
staat, is in doodsgevaar. Die
en zorgen met elkaar gedeeld
De afgelopen weken was ik
een aanrader.
zonden en daar wordt voluit
houdt het niet vol. Hij heeft
kunnen worden.
twee zondagen verhinderd om
Maar afgelopen zondag ging het
de genade van God in Jezus
de steun van anderen nodig,
Laten we elkaar vasthouden
naar de kerk te gaan, voor het
weer, en dus zat ik in de kerk
Christus verkondigd. En daar
die worstelen met vergelijkbare
en bemoedigen.
eerst sinds vele jaren. Ik was
om God te loven, Hem te aan-
ontmoet je medebroeders en
problemen. Want we zijn niet
namelijk door mijn rug gegaan bidden, naar de preek te luiste-
-zusters. Dat bemoedigt op de
allemaal zo geniaal als Blaise
andries knevel
nummer 35 | 29 augustus 2008
katholiek nieuwsblad


Valse dopingaantijging
achtervolgt superhengst
Vervolg van pagina 7.
land zich opeens meegaander. gen over de inhoud van die ver-
het beste Nederlands-gefokte niets is hersteld”. Via de kortge-
Hij zoekt contact met de Van klaring, welke niet tot doel heeft paard.
dingrechter eist Van Hoek dat
om zo snel tot een oplossing te Hoeks om tot een oplossing te in te gaan op de oorzaken en
het KWPN openlijk erkent dat bij
komen. Kan niet, vindt de toen-
komen. Frans van Hoek is eufo-
schuld van de ontstane geschil-
Touwtrekken
Guldenberg in 1991 geen doping
malige raadsman van het bestuur risch: “Het leek er echt even op len, doch beoogt de kwaliteit van Het KWPN betaalt de overeen-
is vastgesteld.
van het KWPN, wijlen mr. Van dat KWPN nu onze goede naam de hengst en het wederzijds res-
gekomen 150.000 gulden. Maar
Nispen tot Sevenaer (destijds wilde herstellen en Guldenberg pect tussen de partijen te reha-
ondanks het afgesproken herstel ‘Oneerlijke proceshouding’
tevens voorzitter van de KNHS, als goedgekeurde dekhengst wil-
biliteren.”
van de door het KWPN gemaakte Inmiddels is het 2005. De kortge-
de Koninklijk Nederlandse Hip-
de inschrijven in het stamboek.
fouten wordt Guldenberg dus weer dingrechter in Utrecht doet uit-
pische Sportfederatie, toen nog Het zou dan slechts een beperk-
Huidschimmel
niet goedgekeurd en niet inge-
spraak. Mevrouw mr. P.S. Elkhui-
NHS). Afgekeurd is afgekeurd. te schadevergoeding hoeven te De kou lijkt uit de lucht. Het schreven. Uiteraard komt van de
zen-Koopmans oordeelt op 10 mei
Van Hoek krijgt een aanbod Gul-
betalen.”
KWPN zal erkennen dat bij gezamenlijke verklaring waarin de dat op de zitting gebleken is dat het
denberg bij het Deens stamboek
Guldenberg geen doping is dopingbeschuldiging zou worden KWPN “alle goede kwaliteiten van
te laten inschrijven. Tijdens de
geconstateerd en de hengst na teruggenomen, nu ook niets meer de hengst die uit keuringsrappor-
keuring in Denemarken komt er
herkeuring inschrijven in het terecht. De affaire-Guldenberg ten zijn gebleken, wenst te bena-
een telefoontje binnen van het
Doping is vals spelen,
stamboek. “Men gaf ons vooraf
trekt de aandacht van de media. drukken, maar dat zij uitdrukke-
KWPN uit Nederland. Juridi-
duidelijk te verstaan dat Gulden-
Onder de kop ‘Gekuip en gekon-
lijk niet van plan is en ook nooit
maar valselijk van doping
sche, ja zelfs dopingproblemen
berg op grond van zijn bewezen
kel in de paardensport’ hekelt Vrij van plan is geweest te verklaren
beschuldigen ook
rond Guldenberg? De Denen
kwaliteiten alsnog zou worden Nederland al in 1999 het KWPN. dat er geen doping heeft plaats-
hebben er al geen zin meer in.
ingeschreven”, vertelt Janine
Het blad citeert insiders die het
gevonden”. Het conflict draait,
Zo wordt Guldenberg ook inter-
van Hoek. “Dat konden we niet KWPN “moreel rot” noemen van-
aldus de rechter, steeds weer om
nationaal de voet dwars gezet.
In maart bereiken de Van Hoeks in de vaststellingsovereenkomst wege “dubieuze hengstenkeurin-
“het door KWPN vastgestelde en
met het KWPN een vaststellings-
opnemen, want daarmee zou gen, kwestieuze benoemingen en door Van Hoek betwistte (sic! –hr)
‘Niet bewezen’
overeenkomst. Het Brabantse de inschrijving van Guldenberg belangenverstrengelingen”. “De dopinggebruik”. De rechter gaat
In 1992 maakt mr. Emile Vrij-
echtpaar is bereid genoegen te
achteraf weer verdacht gemaakt
eraan voorbij dat het KWPN het
man, toenmalig directeur van
nemen met een vergoeding van kunnen worden als een handje-
gestelde nooit heeft bewezen of
het Nederlands Centrum voor 150.000 gulden. Bedacht moet
klap.” De herkeuring van Gul-
zelfs maar aannemelijk gemaakt.
Het KWPN handelde
Dopingvraagstukken, gehakt worden dat Guldenberg met
denberg geschiedt echter door
Sterker nog, de belangrijkste des-
in strijd met het eigen
van de stellingname van het een jaar dekken al minstens het dezelfde personen die de hengst
kundige in Nederland, professor
KWPN. Hij concludeert dat de dubbele zou hebben opgebracht. in 1991 op ondeugdelijke gron-
reglement
dr. Jacques van Rossum, stelt met
organisatie zelf niet eens over Bovendien hebben de Van Hoeks
den hadden afgekeurd. Niet echt
nadruk dat doping bij Guldenberg
een deugdelijk dopingregle-
grote juridische kosten gemaakt. een garantie voor objectiviteit:
nimmer is aangetoond. Hoe dan
ment beschikt: Guldenberg kán Hun advocaat begroot de schade in weerwil van wat overeen was
KWPN-bobo herstelt geen fouten, ook, na veertien jaar volharden in
niet worden afgekeurd wegens
veel hoger, namelijk 1,2 miljoen gekomen, keuren zij hem weer omdat hij immers nooit fouten een structureel “oneerlijke pro-
dopinggebruik, als er geen dui-
gulden, te verdubbelen bij pro-
af. Als de hengst van de keuring maakt.” En wie het KWPN toch ceshouding” (zoals Van Hoeks
delijk en volwaardig dopingre-
cederen en te verdriedubbelen terugkomt, blijkt hij bovendien
op een fout wijst “wordt via het huidige advocaat stelt), wordt het
glement bestaat. “Geen straf bij uitprocederen. De Van Hoeks huidschimmel te hebben. Erger
geruchtencircuit of door onjuiste KWPN in 2005 daarin merkwaar-
zonder voorafgaande strafbepa-
overwegen echter dat het hun nog, Guldenberg blijkt ‘verre-
berichtgeving afgemaakt”.
digerwijs beloond door de kortge-
ling.” Net als de kortgedingrech-
gaat om recht en eerherstel.
den’: door onjuiste behandeling Na – opnieuw – eindeloos touw-
dingrechter.
ter verbaast Vrijman er zich over
verminderd bestuurbaar.
trekken, besluit Van Hoek in 2002
dat het KWPN bij Guldenberg in De vaststellingsovereenkomst Is Guldenberg dan toch een de vaststellingsovereenkomst met Groot onrecht
strijd met het eigen reglement
(7 maart) stelt dat het conflict
afdankertje geworden? Nee hoor, het KWPN te herroepen “aange-
Het KWPN wil niet ingaan op
heeft gehandeld door de contra-
besloten zal worden met een alsof hij zelf orde op zaken wil
zien de tenuitvoerlegging daar-
de zaak. Per fax deelt directeur
expertise bij dezelfde instantie te gemeenschappelijke verklaring, stellen, springt de hengst enkele van opzettelijk niet strookt met J.H. Knaap deze week aan KN
laten uitvoeren. Dat het KWPN die zal worden opgenomen in dagen later op Indoor Brabant in de tevoren afgemaakte afspraken
mee: “Over deze kwestie is een
haastig het afwijkende reglement bekende paardenbladen. “Partij-
de internationale hoogste cate-
en aangezien tot op heden betref-
uitspraak door de President van
van een andere organisatie, de en zullen onderling overleg ple-
gorie voor dekhengsten en is hij fende de tenuitvoerlegging nog
de Rechtbank Utrecht op 10 mei
KNHS (waarvan de eigen advo-
2005, waarbij de heer Van Hoek
caat voorzitter is) van toepas-
in het ongelijk is gesteld. De zaak
ers
sing op het eigen dopingonder-
Rijk is daarmee voor het KWPN afge-
zoek verklaart, maakt de zaak er
daan.” Professor van Rossum laat
/
Henk
ook niet mooier op. Bovendien
KN echter weten: “Er is geen enkel
is het onderzoek technisch dubi-
o: bewijs geleverd voor aanwezigheid
F
ot
eus uitgevoerd. Vrijman stuurt
van doping in Guldenberg. Het
het dossier naar de internatio-
geeft te denken dat het KWPN
naal gerenommeerde dopingex-
die pertinent onjuiste uitspraak
pert prof. Jacques van Rossum,
– tegen beter weten in – tot nu toe
die het jaar daarvoor als bin-
heeft gehandhaafd en niet heeft
dend adviseur door Van Hoek
herroepen.” Hij vindt dat het
en KWPN was aangewezen. Die
echtpaar van Hoek een groot en
overeenkomst is door het KWPN
slepend onrecht is aangedaan.
eenzijdig verbroken. Van Ros-
Frans Van Hoek: “Dat KWPN
sum concludeert eenduidig: “De
zeventien jaar misleiding en
aanwezigheid van oxy-phenyl-
oneerlijke proceshouding afdoet
butazon is niet bewezen.”
met twee regeltjes, spreekt boek-
delen. Bovendien ziet het kans
Overeenkomst
daarin opnieuw een dubbele mis-
Er volgen jaren van touwtrek-
leiding in te bouwen. Het was niet
ken, waarin het KWPN, ‘gehol-
de ‘President van de Rechtbank’
pen’ door bestuurswisselingen,
die uitspraak deed, maar de rech-
er steeds in slaagt weg te duiken
ter voor voorlopige voorzieningen,
voor zijn verantwoordelijkheid.
de kortgedingrechter dus. Boven-
Als Van Hoek er in januari 1997
dien zijn wij daartegen in hoger
in slaagt een getuigenverhoor
beroep gegaan. Niet KWPN, maar
te organiseren over de afkeu-
de hogere rechter zal bepalen of
ring van Guldenberg, betoont Frans en Janine van Hoek met Guldenberg. “Dat KWPN zeventien jaar misleiding en oneerlijke proceshouding afdoet
de zaak Guldenberg werkelijk is
KWPN-voorzitter Piet Blok-
met twee regeltjes, spreekt boekdelen.”
afgedaan.”

nummer 35 | 29 augustus 2008
katholiek nieuwsblad
15

Download
Affaire Guldenberg 1

 

 

Your download will begin in a moment.
If it doesn't, click here to try again.

Share Affaire Guldenberg 1 to:

Insert your wordpress URL:

example:

http://myblog.wordpress.com/
or
http://myblog.com/

Share Affaire Guldenberg 1 as:

From:

To:

Share Affaire Guldenberg 1.

Enter two words as shown below. If you cannot read the words, click the refresh icon.

loading

Share Affaire Guldenberg 1 as:

Copy html code above and paste to your web page.

loading