This is not the document you are looking for? Use the search form below to find more!

Report home > Education

Ak Samevatting

0.00 (0 votes)
Document Description
Samenvatting ak de geo wonen in Nederland H3 Vwo 5
File Details
  • Added: January, 21st 2012
  • Reads: 554
  • Downloads: 25
  • File size: 142.03kb
  • Pages: 18
  • Tags: de geo, vwo5, ak
  • content preview
Submitter
  • Name: Tijmen
Embed Code:

Add New Comment
Related Documents

BATF AK reweld letter

by: Johnny public, 2 pages

BATF AK reweld letter

Yamaha XVS650 AK 1997 1998 Workshop Service Manual Repair Manual Download

by: luizaluzica, 1 pages

Yamaha XVS650 AK 1997 1998 Workshop Service Manual Repair Manual Download

Terrace On The Lake Apartments for Rent Brochure Anchorage, AK

by: igino, 7 pages

Terrace On The Lake Apartments for Rent Brochure Anchorage, AK

AK AGAR NO. 2

by: TITAN MEDIA, 2 pages

AK AGAR NO. 2 (SPORULATING AGAR) is used for production of spores of Bacillus subtilis ATCC 6633 which are used as inoculum in detection of Penicillin and other antibiotics. For more details visit:- ...

Sedation Dentistry- No More Dental Anxiety: Sedation Dentist Anchorage AK

by: mintdental1, 1 pages

Sedation dentistry is the right option for those who are simply reluctant to go to a dentist clinic because of dental anxiety. Sedation dentistry Anchorage is also a right option for people who have ...

AK Fam Reunion

by: akfamclub, 1 pages

AK FAM Reunion June 2011

Lipton Akıllı Çar Bardağı

by: bogachan3, 1 pages

Lipton Akıllı Çar Bardağı

Szállítólevél készítés akár utólag

by: Zsolt, 1 pages

Szállítólevél készítés akár utólag

AKFAM Newsletter

by: AKFAMCLUB, 1 pages

AK FAM Newsletter

Cemil Koçak Tezkip

by: Eralp, 1 pages

Tezkip Mektubu

Content Preview
De Geo vwo Wonen in Nederland
Samenvatting
3 Stedelijke ontwikkeling van de Randstad en haar
invloedsgebied

3.1 Veel steden maken (g)een Randstad
Differentiatie binnen de Randstad; de Randstad in delen
Randstad bestaat
De Noordvleugel van de Randstad is het financiele, educatieve en
uit
culturele centrum van Nederland. Zakelijk is de regio Amsterdam
Noordvleugel:
er van belang vanwege commerciele dienstverlening, mainport
regio Amsterdam,
Schiphol, de industrie langs het Noordzeekanaal en de
Utrecht, tot Almere hoofdkantoren van belangrijke ondernemingen.
en Amersfoort
Een ander belangrijk stadsgewest in de Noordvleugel is
Utrecht, een uitgesproken dienstenstad (ICT, biomedische
sector, creatieve sector en de grootste Universiteit). Verder is
Utrecht een verkeersknooppunt. De Noordvleugel sterkt zich,
Zuidvleugel:
gemeten aan de intense woon-werkrelaties, uit tot Almere en
stadsgewest
groeistad Amersfoort,
Rotterdam, Den
De Zuidvleugel strekt zich uit van Leiden tot Dordrecht.
Haag en de
Belangrijk is het stadsgewest Rotterdam, vanwege de haven
intensieve
(mainport Rotterdam) en al e daaraan gekoppelde economische
landbouwgebiede
activiteiten. Het andere belangrijke gewest is Den Haag: het
n
nationale bestuurscentrum. De stad is ook internationaal van
belang door het Internationaal Gerechtshof en gerechtelijke
organen van de VN.
Landelijke gebied
Ook de intensieve bloemen- en tuinbouw aan de rand van de
Groene Hart is
steden zijn een belangrijke economische sector.
inmiddels
Het Groene Hart was vroeger een zuiver agrarisch, landelijk
onderdeel
gebied. Het staat onder druk door suburbanisatie. Sinds de jaren
stadsgewesten
'60 is er een groeikernbeleid om volbouwen te voorkomen. Nu
heeft het Groene Hart in het ruimtelijk beleid betekenis gekregen
als Nationaal Landschap. Toch blijft versnippering een gevaar.
Het is deel uit gaan maken van de `pendelzone' en van de
stadsgewesten.
Drie delen van de
Randstad vormen Een bestuur?
een geheel, maar
De drie delen van de Randstad vormen een geheel omdat
(nog) niet in
hier alle nationale grootstedelijke functies te vinden zijn, omdat
bestuurlijk opzicht. de arbeidsmarkten elkaar overlappen, omdat er veel forensisme
is tussen de delen en omdat de term `Randstad Holland' werkt in

het buitenland. Toch is het in een aantal opzichten geen geheel
omdat het in de praktijk geen functionele eenheid is. Woon-
werkrelaties spelen zich veelal binnen de stadsgewesten af en
Nota Ruimte
bestuurlijke problemen worden meestal op het niveau van de
bepleit
stadsgewesten opgelost.
samenwerking als De Nota Ruimte bepleit samenwerking tussen stadsgewesten
stedelijk netwerk
door de vorming van een stedelijk netwerk. De ruimtelijke visie
en vraagstukken zoals die van het openbaar vervoer worden
dan op wat hoger schaalniveau bekeken en opgelost. Velen
Aanwezigheid van vinden het concept `stedelijk netwerk' nog vaag.
twee mainports is
een sterk punt, net De ruimtelijk invloedsfeer van de Randstad
als goede
De aanwezigheid van twee mainports (Schiphol en haven
kennisinfrastructu
Rotterdam) is van internationaal belang. Een goede
ur
bereikbaarheid via de hoofdtransport-assen is daarom cruciaal.
Ook de kennisinfrastructuur hoort bij een internationaal
Multinationals
centrum (kenniseconomie). De Randstad vormt in veel
spelen rol in
opzichten het centrum van de Nederlandse kenniseconomie,
netwerkvorming
met een concentratie van onderzoekers en creatieve mensen.
Multinationals zijn belangrijk in de ruimtelijke ontwikkelingen van
Forensenverkeer
stedelijke netwerken. Concurrentie tussen steden en regio's om
uit Randstad loopt aantrekkelijk te zijn als vestigingsplaats voor multinationals gaat
tot halfwegzone
veelal over landsgrenzen heen. Het forensisme uit de
Randstad strekt zich uit tot in de halfwegzone (Gelderland en
Noord-Brabant). De vier grote steden hebben elk een
betekenis op het gebied van verzorgende diensten (cultuur,
Ruimtelijke
onderwijs, rechtspraak, zorg).
problemen vragen
om ruimtelijk
Ruimtelijke vraagstukken
beleid:
Door alle ontwikkelingen in de Randstad zijn er veel ruimtelijke vraagstukken rond
bereikbaarheid, milieu en huisvesting. Die vragen om ruimtelijke
ordening.
Congestie
Congestie
Bereikbaarheid staat onder druk door globalisering, welvaart
Bescherming van
en grotere woon-werkafstanden. Verkeer geeft te veel
de groene ruimte
milieubelasting (luchtverontreiniging en lawaai).
De groene ruimte
Woningnood
Regionaal en sectoraal beleid zijn nodig om de groene ruimte
te beschermen.
Huisvesting
Woningnood is een terugkerend verschijnsel. Vinex-
nieuwbouw loopt achter bij de planning waardoor er nu opnieuw
Randstad kan
woningnood is. Verandering van de huishoudens-mix vraagt
slagkrachtiger.
om aanpassingen van de woningmarkt. Binnenstedelijk bouwen
Inzet op
wordt gestimuleerd.

specialisatie en
integratie
Conclusie
De Randstad is geen bestuurlijke eenheid en mist daardoor
slagkracht. De Randstad zet in op ruimtelijke specialisatie en
integratie. De OESO is kritisch over de kwaliteit van het
spoorwegnet. Er liggen nog een groot aantal ruimtelijke
vraagstukken om op te pakken.
3.2 Grote en middelgrote steden in Nederland
Middelgrote steden en stedelijkheid
Een stad wordt beschreven aan de hand van inwonertal, aanwezigheid van
centrale diensten en leefstijl.
Vier grote steden:
Stad is een plaats waar veel mensen wonen en waar het
G4
voorzieningenniveau hoog ligt. Een veel gebruikte maat voor
stedelijkheid is de adressendichtheid. De top-4 van steden
(G4) is constant. Middelgrote steden tellen steeds meer
Hebben hoog
inwoners.
verzorgingsniveau
Grote steden hebben een hoog verzorgingsniveau. Dit vereist
: centrale diensten bereikbaarheid (grotere reikwijdte). De G4 zijn hoofdcentra op
het gebied van centrale diensten. In steden kom je meer
T.o.v. dorp heeft
verschillende culturen en meer verschillende leefstijlen tegen
stad meer diverse dan in dorpen. De sociale controle is minder groot. Steden
leefstijlen, en
verschillen van landelijke gebieden in samenstelling van de
jongere bevolking
bevolking op het gebied van etniciteit maar ook in demografisch
opzicht. In de stad wonen bijvoorbeeld relatief meer jongeren en
ouderen.
Stedelijke
Bestuurlijk-ruimtelijke vraagstukken van grote en middelgrote steden
samenwerking en
Samenwerking van nabijgelegen steden leidt tot netwerken
met ommeland:
op bestuurlijk gebied. WGR+ gebieden zijn bestuurlijke
WGR+
samenwerkingsverbanden van stedelijke kernen met hun
ommeland.
Ook
Publiekprivate samenwerking
samenwerking
PPS is (financiele) samenwerking tussen bedrijven (privaat)
overheid met
en bestuur (publiek). Plannen van overheden en private
private partijen:
investeerders worden gecombineerd.
PPS
Marienburg
Het project Marienburg voor een nieuw stadscentrum in
Voorbeeld: project Nijmegen is een voorbeeld van PPS. Een voordeel van PPS is
in centrum
dat de overheid kan profiteren van kennis, ervaring en financien
Nijmegen
van de marktpartij. Een nadeel kan zijn, dat de belangen
PPS heeft voor-
verschillend zijn. De een wil winst maken en de ander moet
en nadelen
burgers dienen.
Congestievraagstukken

Meer activiteiten buitenshuis leidt tot combinatieritten.
Verkeersmaatrege Verkeersmaatregelen zijn een vast onderdeel bij stedelijke vernieuwing. Het gaat
len zijn altijd
daarbij om veiligheid parkeervoorzieningen en milieu
onderdeel
stedelijke
Beleid op het gebied van stedelijke distributie
ontwikkeling
Bevoorrading moet aangepast worden bij de ruimtelijke
ordeningsdoelen.
Het gebruik van `venstertijden' houdt in dat delen van de stad
Passende
al een op rustige tijden voor vrachtverkeer bereikbaar zijn.
stedelijke
Slimme bevrachting kan ritten schelen, maar is lastig te
distributie,
organiseren. Om het vrachtverkeer in de binnenstad terug te
maatregelen zijn
dringen kan de toegankelijkheid gekoppeld worden aan
o.a. gebruik
milieueisen (milieuzone).
venstertijden,
milieuzones
Mobiliteit tussen de steden
Files zullen de eerste jaren alleen maar toenemen.
Uitbreiding van verkeersvoorzieningen staat op gespannen voet
met leefbaarheid en landschap. De uitbreiding van de
Toename files:
Rotterdamse haven moet zo weinig mogelijk invloed hebben op
nadeel voor
de natuur, en natuur die verloren gaat moet gecompenseerd
leefbaarheid
worden. Stimulering van railtransport past in EU-doelstelling
en investeringen worden door de EU gesubsidieerd. De HSL
kan aanvul ing bieden op enkele vluchten vanaf Schiphol. De
EU: stimuleer
groei van Schiphol is geboden aan regels op grond van
railtransport, oa
veiligheid, geluid en luchtkwaliteit.
HSL. Moet ook
groei Schiphol
Innovatievraagstukken: mooi, trendy, vernieuwend, goed of
beperken
smakelijk verkoopt
In de grote steden vind je van oudsher de drie T's van Talent, Technologie en
Tolerantie.
De T van Talent
In grote steden,
Creatieve steden passen in de aandacht ontwikkeling als
drie T's:
kenniseconomie. Innovatie, het ontwikkelen van nieuwe
producten en diensten, is een element van de kenniseconomie
en belangrijk voor de export. Creativiteit is de sleutel om
Talent: creativiteit
producten zo mooi, trendy, goed of smakelijk te maken dat er
als motor,
een markt voor ontstaat. De zakelijke dienstverlening die hierop
kenniseconomie,
gericht is (onderzoek, architectuur, media, kunst,
zakelijke
softwareontwikkeling of marketing) is een sector waarin veel
dienstverlening
nieuwe banen ontstaan. De kantorensector is vooral in de
grote steden geconcentreerd.
De stad als kweekvijver of als valkuil?
Duale
De arbeidsmarkt raakt verdeeld in kansrijken en kansarmen,
arbeidsmarkt:
ofwel een duale arbeidsmarkt.
kansarm en
kansrijk
De T van Techniek
Op gebied van technologie zijn niet de vier grote steden maar

Brabantstad het belangrijkst. Regionale samenwerking werpt
hier zijn vruchten af.
Techniek: met
Valleien van innovatie
name Brabantstad Concentraties van vernieuwend onderzoek vind je vooral in en
nabij universiteitssteden.
Bij
universiteitssteden De T van tolerantie
kenniscentra
Van oudsher is de stedelijke cultuur tolerant voor afwijkingen,
maar de laatste jaren staat deze onder druk. Er is minder
tolerantie voor misdragingen. Er is een tendens voor
Tolerantie: in
welgestelden om zich terug te trekken in veilige exclusieve
steden is meer
woonwijken. Op een aantal gebieden is er 'zero-tolerance'-beleid
`afwijken' mogelijk, en er zijn meer camera's.
staat onder druk
Amsterdam, een creatieve stad?
Naast harde vestigingsfactoren is er aandacht voor zachte

factoren zoals aantrekkelijk bewonersklimaat en tolerantie.
Naast harde ook
Een voorbeeld van stimulering van het creatieve klimaat is
zachte
gemeentelijke steun voor de NDSM-scheepswerf, waar nu een
vestigingsfactoren, broedplaats is voor kunstenaars en andere creatieven.
o.a. stimuleren
creatief klimaat
3.3 Klimaatverandering in de stad?
Contrasten horen
Contrasten horen bij steden. Dat maakt ze zo interessant.
bij de stad
De Uit-stad
Steeds meer
In de stad heeft een versterking van aan vrije tijd gekoppelde
gericht op vrije
activiteiten plaatsgevonden. Dit maakt de stad tot een 'warme'
tijds besteding
stad. De keerzijde is de koude stad, een plek waar
Warme versus
vereenzaming en verval het sociale cement in de samenleving
koude stad
aantast. Horeca bepaalt de binnensteden teveel.
Demografische kenmerken
De totale verhuisbeweging in en uit de grote steden is
Verhuisbeweginge aanzienlijk, maar per saldo groeien ze maar langzaam. Iets
n in- en uit stad
meer autochtonen vertrekken en iets meer allochtonen komen
erbij. Vooral twintigers komen naar de stad. Doorstromers zijn
In Randstad hoog de (economisch) meest succesvolle migranten. In de
percentage
Randstad en in oude industriesteden is het percentage
al ochtonen
al ochtonen hoog. In de berichtgeving over multiculturele steden
overheersen negatieve aspecten als segregatie en polarisatie.
Kamen vaak met
Gelijke monniken...
meer sociaal-
Sociaal-economische problemen zijn oververtegenwoordigd
economische
bij niet-westerse al ochtonen.

problemen
Gentrificatie en polarisatie in het stadsgewest
De woningmarkt wordt in de sociale huursector sterk bepaald
Woningmarkt sterk door overheidsregels en subsidies. Belangstel ing voor de stad
bepaald door
bij hoger opgeleiden en kinderloze huishoudens leidt tot
regels
gentrificatie (opwaardering), met name van wijken nabij
In sommige
stedelijke voorzieningen. Naoorlogse buurten zijn minder
stadsdelen vindt
gewild en raken in toenemende mate bevolkt met allochtone
gentrificatie plaats
bewoners. Deze scheiding tussen buurten noem je polarisatie.
Naoorlogse wijken
zijn minder gewild.
3.4 Wijken en buurten in Nederlandse steden
Woning- en bewonerskenmerken
Stad is mozaiek
In de opbouw van steden verschil en de bewoners- en de
van soorten
woningkenmerken.
wijken. Rol speelt
Een stad is een mozaiek van wijken, naar functie, ouderdom
de bouwperiode.
en ligging verschillend. De bouwperiode toont verschillende
Binnen buurten:
inzichten in wijkopbouw. en daardoor verschillen hoe de buurt nu
koopkracht
functioneert. Binnen buurten spelen koopkrachtverschillen een
verschillen
rol in de woonkwaliteit.
De Tarwewijk is een oude arbeiderswijk in Rotterdam die
Voorbeeld:
verloederd is en waar veel aandacht is voor orde, veiligheid en
Tarwewijk
welzijn.
Woningkenmerken
In de Tarwewijk staan veel kleine portiekwoningen. Eenderde deel is van de
woningbouwvereniging. De rest particulier, deels huur deels koop.
Woningkenmerken
en
Bewonerskenmerken
bewonerskenmerk In de jaren '70 vertrok de oorspronkelijke bevolking. Door
en maken het
huisjesmelkers en beleggers is er veel onofficiele onderhuur en
profiel van een
hebben probleemgroepen en uiteindelijk drugsdealers de wijk
buurt
overgenomen.
Samenvattend
Voor een buurtprofiel let je op bewonerskenmerken, zoals
huishoudengrootte, etniciteit, inkomen en gezinsfase, en op
woningkenmerken, zoals: ouderdom, woningtype, ligging,
eigendomsverhouding, waarde en onderhoud.
Op grond van bewoners- en woningkenmerken worden
buurttypen onderscheiden:
Er zijn een
- de 19e-eeuwse buurt met weinig groen en niet berekend op
verschillende
moderne verkeer, - de vooroorlogse buurt met meer groen en
buurttypen te
tuindorpen
onderscheiden
- de naoorlogse buurt met eenvoudige bouw als antwoord op
naoorlogse woningnood
- hoogbouw die nu door renovatie weer aantrekkelijk moet

worden
- de jaren '70 woonerven met eengezinswoningen
- oude buurten in stedelijke centra die weer in trek zijn bij een-
en tweepersoonshuishoudens
- de suburbane woonbuurt uit de jaren '70 of meer recent in het
duurdere segment
- de Vinex-wijken die een eigentijdse stijl proberen uit te stralen
met diverse bouwstijlen.
3.5 De warme en de koude stad
Met de sociale cohesie wordt het 'cement' van de samenleving
Steeds meer
bedoeld. Segregatie op grond van inkomen en/of etniciteit
segregatie
zorgt dat groepen elkaar niet meer ontmoeten. Ook al woont
men bij elkaar dan zie je in stadsvernieuwingswijken toch los
van elkaar staande netwerken. De ruimtelijke scheiding tussen
bevolkingsgroepen maakt de ontmoetingskans nog kleiner.
Vanaf jaren '70:
Stadsvernieuwing en herstructurering
stadsvernieuwing, Na de jaren '60 waarin oude wijken met huurwoningen werden
met steeds meer
gesloopt komt in de jaren '70 de stadsvernieuwing met het
aandacht voor
verbeteren van woningen voorop te staan. De laatste jaren is bij
leefbaarheid
de herstructurering van oude stadswijken veel aandacht voor
integratie en leefbaarheid. Maar om de problemen echt op te
lossen is er veel aandacht nodig voor verbetering van
werkgelegenheid en scholing in de buurt.
Sociale veiligheid:
objectieve en
Sociale veiligheid
subjectieve
Veiligheid in de buurt wordt vaak in verband gebracht met
veiligheid
overlast door jongeren. Objectieve veiligheid is gebaseerd op
relatieve cijfers, subjectieve veiligheid gaat uit van hoe mensen
een situatie waarderen.
Voorbeeld Heerlen
Na de aanpak van overlast van aan druggebruik gerelateerde
overlast is de subjectieve beleving van de veiligheid verbeterd.
Steden zijn als
Het resultaat
geheel verbeterd,
De steden hebben zich verbeterd op gebied van wonen en
op buurtniveau
leefbaarheid, maar op buurtniveau is het anders omdat
niet altijd.
verschillend tussen bevolkingsgroepen groeiden.
Overheidsbeleid
Er zijn wijken die het beter zijn gaan doen het grote
voor
stedenbeleid (meer menging). De polarisatie van
aandachtswijken,
bevolkingsgroepen is echter niet afgenomen. Door subsidies
ook particuliere
van de overheid en investering van woningcorporaties en
initiatieven.
bedrijven probeert men de aandachtswijken te verbeteren.
Voorbeelden:
Naast de overheid kunnen burgers en verenigingen met eigen
buurtvaders,
initiatieven de buurt verbeteren.

sportprojecten
Buurtvaders
In Amsterdam-West wilden hadden Marokkaanse vaders
genoeg van het negatieve beeld na een aantal rellen. Ze gingen
zelf zorgen voor de sociale controle en rust in de buurt.
In Hengelo zorgt FC Twente dat in de nabije aandachtswijk
Berflo speciale projecten met betrekking tot gezondheid, sport
en discipline worden uitgevoerd.

3 Stedelijke ontwikkeling van de Randstad en haar
invloedsgebied

3.1 Veel steden maken (g)een Randstad
De Noordvleugel van de Randstad is het financiele, educatieve en culturele centrum van
Nederland.
Een ander belangrijk stadsgewest in de Noordvleugel is Utrecht, een uitgesproken
dienstenstad en verkeersknooppunt.
De Noordvleugel sterkt zich uit tot Almere en groeistad Amersfoort.
De Zuidvleugel strekt zich uit van Leiden tot Dordrecht. Belangrijk is het stadsgewest
Rotterdam.
Ander belangrijke gewest Den Haag: nationale bestuurscentrum, Internationaal Gerechtshof
en gerechtelijke organen van de VN.
Ook de intensieve bloemen- en tuinbouw is een belangrijke economische sector.
Het Groene Hart was vroeger een zuiver agrarisch, landelijk gebied. Het staat onder druk
door suburbanisatie. Sinds de jaren '60 is er een groeikernbeleid om volbouwen te
voorkomen.
Nu heeft het Groene Hart in het ruimtelijk beleid betekenis gekregen als Nationaal
Landschap.
De drie delen van de Randstad vormen een geheel omdat hier alle nationale
grootstedelijke functies te vinden zijn, omdat de arbeidsmarkten elkaar overlappen, omdat er
veel forensisme is tussen de delen en omdat de term `Randstad Hol and' werkt in het
buitenland.
Toch is het in een aantal opzichten geen geheel omdat het in de praktijk geen functionele
eenheid is.
De Nota Ruimte bepleit samenwerking tussen stadsgewesten door de vorming van een
stedelijk netwerk.
De aanwezigheid van twee mainports (Schiphol en haven Rotterdam) is van internationaal
belang.
Ook de kennisinfrastructuur hoort bij een internationaal centrum (kenniseconomie).
De Randstad vormt in veel opzichten het centrum van de Nederlandse kenniseconomie,
met een concentratie van onderzoekers en creatieve mensen.
Multinationals zijn belangrijk in de ruimtelijke ontwikkelingen van stedelijke netwerken.
Het forensisme uit de Randstad strekt zich uit tot in de halfwegzone (Gelderland en Noord-
Brabant).
De vier grote steden hebben elk een betekenis op het gebied van verzorgende diensten.
Veel ruimtelijke vraagstukken rond bereikbaarheid, milieu en huisvesting: ruimtelijke ordening.
Bereikbaarheid staat onder druk door globalisering, welvaart en grotere woon-
werkafstanden.
Verkeer geeft te veel milieubelasting (luchtverontreiniging en lawaai).
Regionaal en sectoraal beleid zijn nodig om de groene ruimte te beschermen.
Woningnood is een terugkerend verschijnsel.
Verandering van de huishoudens-mix vraagt om aanpassingen van de woningmarkt.
De Randstad is geen bestuurlijke eenheid en mist daardoor slagkracht.
De Randstad zet in op ruimtelijke specialisatie en integratie. De OESO is kritisch over de
kwaliteit van het spoorwegnet.

Er liggen nog een groot aantal ruimtelijke vraagstukken om op te pakken.
3.2 Grote en middelgrote steden in Nederland
Een stad wordt beschreven aan de hand van inwonertal, aanwezigheid van centrale diensten en
leefstijl.
Stad is een plaats waar veel mensen wonen en waar het voorzieningenniveau hoog ligt.
Een veel gebruikte maat voor stedelijkheid is de adressendichtheid.
De top-4 van steden (G4) is constant. Middelgrote steden tellen steeds meer inwoners.
Grote steden hebben een hoog verzorgingsniveau. Dit vereist bereikbaarheid (grotere
reikwijdte).
De G4 zijn hoofdcentra op het gebied van centrale diensten.
In steden kom je meer verschil ende culturen en meer verschil ende leefstijlen tegen dan in
dorpen.
Steden verschillen van landelijke gebieden in samenstelling van de bevolking op het
gebied van etniciteit maar ook in demografisch opzicht.
Samenwerking van nabijgelegen steden leidt tot netwerken op bestuurlijk gebied.
WGR+ gebieden zijn bestuurlijke samenwerkingsverbanden van stedelijke kernen met hun
ommeland.
PPS is (financiele) samenwerking tussen bedrijven (privaat) en bestuur (publiek).
Een voordeel van PPS is dat de overheid kan profiteren van kennis, ervaring en financien
van de marktpartij.
Een nadeel kan zijn, dat de belangen verschil end zijn. De een wil winst maken en de
ander moet burgers dienen.
Meer activiteiten buitenshuis leidt tot combinatieritten.
Verkeersmaatregelen zijn een vast onderdeel bij stedelijke vernieuwing. Het gaat daarbij om
veiligheid
parkeervoorzieningen en
milieu
Bevoorrading moet aangepast worden bij de ruimtelijke ordeningsdoelen.
`Venstertijden' : delen van de stad zijn al een op rustige tijden voor vrachtverkeer
bereikbaar.
Slimme bevrachting kan ritten schelen, maar is lastig te organiseren.
Om het vrachtverkeer in de binnenstad terug te dringen kan de toegankelijkheid gekoppeld
worden aan milieueisen (milieuzone).
Files zullen de eerste jaren alleen maar toenemen.
Uitbreiding van verkeersvoorzieningen staat op gespannen voet met leefbaarheid en
landschap.
De uitbreiding van de Rotterdamse haven moet zo weinig mogelijk invloed hebben op de
natuur, en natuur die verloren gaat moet gecompenseerd worden.
Stimulering van railtransport past in EU-doelstelling en investeringen worden door de EU
gesubsidieerd. De HSL kan aanvul ing bieden op enkele vluchten vanaf Schiphol.
De groei van Schiphol is geboden aan regels op grond van veiligheid, geluid en
luchtkwaliteit.
In de grote steden vind je van oudsher de drie T's van Talent, Technologie en Tolerantie.
Creatieve steden passen in de aandacht ontwikkeling als kenniseconomie.
Innovatie is een element van de kenniseconomie en belangrijk voor de export.
Creativiteit en de zakelijke dienstverlening die hierop gericht is, is een sector waarin veel

Document Outline


Download
Ak Samevatting

 

 

Your download will begin in a moment.
If it doesn't, click here to try again.

Share Ak Samevatting to:

Insert your wordpress URL:

example:

http://myblog.wordpress.com/
or
http://myblog.com/

Share Ak Samevatting as:

From:

To:

Share Ak Samevatting.

Enter two words as shown below. If you cannot read the words, click the refresh icon.

loading

Share Ak Samevatting as:

Copy html code above and paste to your web page.

loading