This is not the document you are looking for? Use the search form below to find more!

Report home > Education

armotizarea si convergente ctb rom

0.00 (0 votes)
Document Description
pdf
File Details
  • Added: January, 11th 2011
  • Reads: 180
  • Downloads: 0
  • File size: 211.38kb
  • Pages: 4
  • Tags: a, g, f
  • content preview
Submitter
Embed Code:

Add New Comment
Related Documents

Experienta altor tari privind resursele RUE si RES

by: Ilie, 6 pages

Experienta altor tari privind resursele RUE si RES

Programe si proiecte privind utilizarea resurselor

by: Ilie, 4 pages

Programe si proiecte privind utilizarea resurselor

TD SI cinématique du solide Portail

by: kgb, 7 pages

TD SI PCSI cinématique du solide Portail

montaj hale industriale sau servicii partiale de montaj structuri metalice, sisteme complete de fatada si acoperis cu panouri sandwich sau inchideri hale industriale pe sistem de tabla cutata, termoizolatie si hidroizolatie

by: hidroizolatii, 1 pages

CONDURARU GRUP SRL realizeaza servicii complete de montaj hale industriale sau servicii partiale de montaj structuri metalice, sisteme complete de fatada si acoperis cu panouri sandwich sau inchideri ...

Pokemon White Rom

by: candacerw5, 2 pages

Want Pokemon White Rom? Go to http://PokemonWhiteRom.com/ to download it now

Fabrizio Palenzona (ADR): L'Italia si accende al Leonardo da Vinci

by: phinet, 2 pages

Continua l’impegno di Aeroporti di Roma, guidato da Fabrizio Palenzona, come ambasciatore della cultura e del DNA Italia nel mondo. Dopo l’inaugurazione della mostra “Il Genio di ...

Fully Unlocked NextGen Custom ROM for HTC HD7 Windows Phone

by: Ricky, 13 pages

NextGen+ 2.0 custom ROM for HTC HD7 windows Phone are one of the best ROMs available. It is a fully unlocked custom ROM which will let yo install and download almost all of the homebrew apps on your ...

Gegevens Stichting Stichting Pangkuan si cilik

by: Alexander, 2 pages

Gegevens Stichting Stichting Pangkuan si cilik

Ferienwohnung in Rom bei Interhome | Interhome.de

by: interhome, 2 pages

Weitere Informationen zu dieser Ferienwohnung in Rom sowie weiteren Ferienwohnungen in Italien finden Sie online unter: http://www.interhome.de Genießen Sie Ihren Urlaub in einer Ferienwohnung ...

Theory test software, driving test CD ROM, driving test dvd

by: theorytest, 2 pages

Pass-test.co.uk provides Latest official DSA driving theory test questions bank with new questions released in 2009-2010. You can practice all official DSA car and motorcycle questions from which ...

Content Preview

AMORTIZAREA ŞI CONVERGENŢA CONTABILITĂŢII ROMÂNEŞTI


Profesor univ. dr. Rusalim PETRIŞ
Universitatea ”Ştefan cel Mare” Suceava


Ideea de a vedea în „contabilitate” un limbaj al afacerilor nu este de dată recentă.
Privită din acest unghi de vedere nici ideea de ”normalizare” nu este nouă. Ea este o
însoţitoare nedespărţită a demersului aplicativ al contabilităţii de-a lungul tipului. Fără o
anumită conservare a regulilor nu erau posibile nici comparaţiile în timp şi nici comparaţiile
în spaţiu a „mărimilor” produse ori numai reflectate de contabilitate. Respectarea aceloraşi
reguli şi norme presupune însă un organ normalizator în stare să impună ansamblul de reguli
şi norme odată convenite. El poate avea ca sorginte sfera publică sau sfera privată. Pe de altă
parte, vocaţia acestor organisme poate acoperii sfera unei singure ţări, a mai multor ţări sau
să aibă o vocaţie mondială. Avem astfel de a face, în domeniul contabilităţii, cu mai multe
referenţiale :
- referenţialul naţional;
- referenţialul regional;
- referenţialul internaţional.
Între cele trei referenţiale există anumite raporturi care au evoluat de-a lungul
timpului de la armonizare la convergenţă. Presiunea comenzii sociale privind trecerea de la
armonizare la convergenţă s-a manifestat îndeosebi la nivelul referenţialului internaţional în
momentul în care s-a ajuns la concluzia că armonizarea şi-a epuizat toate resursele de
perfecţionare.
Armonizarea este termenul consacrat în contabilitate pentru a desemna reducerea
diferenţelor dintre reglementările la nivelul tuturor celor trei referenţiale sau numai a unora
dintre ele. Ea trebuie să fie înţeleasă ca fiind altceva decât normalizarea totală a regulilor [1],
ci o punere în armonie a acestora.
A converge înseamnă a te îndrepta „spre acelaşi punct, către acelaşi scop” [2]. În
domeniul contabilităţii convergenţa este o noţiune relativ recentă, ea fiind pusă în circulaţie
odată cu definirea obiectivelor Consiliului Standardelor Internaţionale de Contabilitate
(IASB), în 2001. Unul dintre aceste obiective este formulat astfel: „Să colaboreze într-o
manieră activă cu organismele naţionale de reglementare a standardelor în scopul identificării
de soluţii calitative pentru realizarea convergenţei standardelor naţionale de contabilitate cu
standardele elaborate de IASB” [3].
Armonizarea contabilă internaţională este văzută de Prof. univ. dr. N. Feleagă ca fiind
procesul prin care regulile sau normele naţionale, diferite de la o ţară la alta, uneori
divergente, sunt perfecţionate pentru a fi făcute compatibile [4].
La nivel mondial, Consiliul pentru Standardele Internaţionale de Contabilitate (IASB)
este noul organism independent înfiinţat pentru a elabora standarde contabile care să fie
aplicate la nivel global. El a început să funcţioneze în aprilie 2001, succedându-i organismului
predecesor, Comitetul pentru Standardele Internaţionale de Contabilitate (IASC). IASC a luat
fiinţă, în anul 1973, pe baza unui acord încheiat între organismele profesionale ale contabililor
din Australia, Canada, Franţa, Germania, Japonia, Mexic, Olanda, Regatul Unit al Marii
Britanii şi Irlandei şi Statele Unite ale Americii. Din 1983, calitatea de membru IASC o au
toate organismele profesionale ale contabililor care sunt membre ale Federaţiei Internaţionale
a Experţilor Contabili (IFAC). La 1 ianuarie 2000 existau 143 de membri din 104 ţări,
reprezentând mai mult de 2 milioane de contabili. Sunt însă multe ţări care, deşi nu sunt
membre ale IASC (respectiv IASB) utilizează Standardele Internaţionale de Contabilitate.
Când IASB şi-a început activitatea existau 34 de IAS şi 30 de Interpretări SIC. Standardele pe

23

care a început să le emită IASB sunt denumite Standarde Internaţionale de Raportare
Financiară (IFRS), iar Interpretările emise de Comitetul pentru Interpretarea Standardelor
Internaţionale de Raportare Financiară (IFRIC), Interpretări IFRIC. În ultimii doi ani IAS-
urile şi SIC-urile au suferit o serie de modificări care privesc, pe de o parte diminuarea
variantelor de tratamente contabile şi pe de altă parte, modificări care îmbogăţesc tratamentele
contabile existente. Până la ora actuală au fost elaborate 5 IFRS-uri.
Filosofia IAS şi IFRS este de a reprezenta un ghid general, uşor de înţeles şi de
utilizat, ce se bazează pe principii şi care lasă mai mult loc judecăţii profesionale. În unele ţări
Standardele Internaţionale de Contabilitate sunt aplicate aşa cum sunt ele emise de
IASC/IASB. În alte ţări sunt elaborate, în spiritul IAS/IFRS, standarde naţionale. În fine, sunt
şi ţări în care Organul normalizator publică atât norma internaţională cât şi norma naţională.
Standardul naţional primează.
Comunitatea Economică Europeană a fost constituită, iniţial, prin Tratatul de la Roma
din 25 martie 1957. Potrivit acestui tratat, obiectivele principale ce urmau a fi avute în vedere
se referau la: eliminarea taxelor vamale şi a restricţiilor cantitative în comerţul dintre statele
membre; instituirea unui tarif vamal comun şi a unei politici comerciale comune faţă de ţările
terţe; libera circulaţie a forţei de muncă, serviciilor şi capitalurilor, instituirea unei politici
comune în domeniul agriculturii, transporturilor, energeticii, asigurarea liberei concurenţe în
cadrul comunităţii; coordonarea politicilor economice ale statelor membre etc. Libera
circulaţie a persoanelor înseamnă şi libertatea oricărei persoane fizice sau juridice de a se
stabili în oricare Stat Membru, impune ca normele legale să nu difere de la un Stat Membru la
altul sau altfel spus o armonizare în materie de drept. Dezvoltarea Uniunii Europene în cel de
al treilea mileniu amplifică procesul de armonizare. Şi este firesc să fie aşa când există o piaţă
comună cu o singură monedă. Dreptul contabil nu a rămas nici el străin acestor preocupări. În
această materie referenţialul comunitar este alcătuit din următoarele reglementări:
• Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene 78/660/EECdin data de 25 iulie
1978 privind conturile anuale ale anumitor tipuri de societăţi comerciale, publicată în
Monitorul Oficial al Uniunii Europene nr. L 222 din data de 14 august 1978, cu
modificările şi completările ulterioare;
• Directiva a VII-a a Comunităţilor Economice Europene 83/349/EEC din data de 13
iunie 1983 privind conturile consolidate, publicată în Monitorul Oficial al Uniunii
Europene nr. L 193 din data de 18 iulie 1983, cu modificările şi completările
ulterioare;
România, care face eforturi să devină membră cu drepturi depline a Uniunii Europene
începând cu 1 ianuarie 2007, este preocupată de elaborarea unor Reglementări contabile
conforme cu directivele europene şi care urmează a intra în vigoare la data de 1 ianuarie 2006.
La data intrării în vigoare a acestor Reglementări se abrogă atât Ordinul ministrului finanţelor
publice nr. 94/2001 pentru aprobarea Reglementărilor contabile armonizate cu Directiva a IV-
a a Comunităţilor Economice Europene şi cu Standardele Internaţionale de Contabilitate cât şi
Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 306/2002 pentru aprobarea Reglementărilor
contabile simplificate, armonizate cu directivele europene.
Aşa cum rezultă din titlul acestor Reglementări ele se doresc a fi nu numai armonizate
cu directivele europene ci conforme cu acestea, adică la fel cu acestea. În 1973 ia fiinţă în
Statele Unite ale Americii Comitetul Normelor de Contabilitate Financiară (Financial
Accounting Standards Board - FASB). Începând cu această dată, FASB devine organul
responsabil cu promulgarea normelor contabile americane cunoscute sub numele de US
GAAP (United States General Accounting Principles). Activităţile FASB sunt supravegheate
de Fundaţia Contabilităţii Financiare (Financial Accounting Foundation - FAF). FASB
numără 7 membri care sunt permanenţi şi remuneraţi. Ei sunt numiţi pentru 5 ani, iar
mandatul lor poate fi reînnoit. Comitetul FASB nu trebuie să prezinte dare de seama decât în
faţa FAF. FASB este asistat de o echipă de aproximativ 40 de specialişti, făpră a include în
acest număr personalul administrativ. El emite 2 categorii de texte:

24

enunţuri ale conceptelor de contabilitate financiară, pe care se bazează normele de
întocmire şi prezentare a conturilor, dar care nu constituie GAAPuri;
enunţuri ale Standardelor de contabilitate financiară, care definesc regulile contabile
aplicabile întocmirii şi prezentării situaţiilor financiare şi care sunt considerate GAAP.
Comisia de valori mobiliare (SEC) consideră principiile, normele şi modalităţile
practice de aplicare promulgate de FASB în dispoziţiile şi interpretările sale ca dispunând de
un suport autorizat suficient iar textele care sunt contrare celor emise de FASB sunt
considerate că nu dispun de acelaşi suport. Conformitatea cu GAAP este considerată criteriul
hotărâtor în asigurarea onestităţii reprezentării.
Printr-un comunicat de presă din 29 octombrie 2002 FASB şi IASB au anunţat
începerea colaborării privind convergenţa standardelor globale de contabilitate. IFAC emite la
7 martie 2003 un Memorandum adresat atât FASB cât şi IASB având drept scop găsirea unei
convergenţe dintre normele nord americane şi normele internaţionale de contabilitate.
Până acum s-au elaborat 2 proiecte:
• Proiectul de Convergenţă Internaţională pe Termen Scurt;
• Proiectul de Cercetare Continuă asupra Convergenţei Internaţionale.
Primul proiect are ca obiectiv analiza diferenţelor dintre US GAAP şi IFRS, vizând pe
de o parte îmbunătăţirea literaturii GAAP prin reducerea sau eliminarea diferenţelor faţă de
IFRS şi pe de altă parte comunicarea de către FASB a motivului pentru care a decis să nu
opereze alinierea US GAAP la IFRS.
Proiectul de cercetare continuă asupra convergenţei internaţionale vizează
următoarele obiective:
• identificarea tuturor diferenţelor existente între US GAAP şi IFRS. Lista diferenţelor
va fi continuu monitorizată şi actualizată pe măsură ce vor apărea noi diferenţe, iar
cele existente vor fi rezolvate;
• clasificarea diferenţelor pe categorii, în funcţie de strategia cea mai eficientă de
rezolvare. Se au în vedere trei categorii de strategii, şi anume:
o diferenţa dintre US GAAP şi IFRS este sau nu rezolvabilă în cadrul Proiectului
de Convergenţă Internaţională pe Termen Scurt;
o diferenţa se aşteaptă să fie rezolvabilă fie în cadrul FASB, fie în cadrul IASB;
o diferenţa necesită o atenţie sporită, fie din partea FASB, fie din partea IASB,
fie din partea ambelor, strategiile de rezolvare urmând a fi identificabile pe
măsura derulării Proiectului de Cercetare Continuă asupra Convergenţei
Internaţionale.
• oferirea informaţiilor reciproce între FASB şi IASB pentru realizarea convergenţei
contabile internaţionale.
În condiţiile în care Consiliul European şi Parlamentul European au adoptat pe data de
19 iulie 2002 Reglementarea nr. 1606/2002 privind aplicarea Standardelor Contabile
Internaţionale (denumită şi IAS Reguliation) referenţialul european se află sub influenţa
acestui proces de convergenţă. IASB a salutat decizia Uniunii Europene de a solicita
societăţilor cotate la bursă din interiorul UE să îşi întocmească situaţiile financiare consolidate
în conformitate cu standardele IASB. Ţinând seama de orarul UE, IASB a demarat un proiect
de îmbunătăţire a 13 IAS ( IAS 1, 2, 8, 10, 16, 17, 21, 24, 27, 28, 31, 33, 40). La 18
decembrie 2003 IASB a publicat cele treisprezece IAS revăzute şi anunţă abrogarea IAS 15
„Informaţii care reflectă efectele variaţiei preţurilor”. Obiectivul era acela de ameliorare a
calităţii şi coerenţei IAS-urilor existente. Într-o manieră generală, acest proiect de ameliorare
viza limitarea ori suprimarea alternativelor, redondanţelor şi conflictelor în cadrul
standardelor în vigoare şi îmbunătăţirea structurii acestora, precum şi reglarea unor probleme
de convergenţă. Consultanţii, experţii tehnici în domeniul ai UE au confirmat că IAS revăzute
satisfac criteriile tehnice adoptate şi fixate în articolul 3 al Reglementării CE nr. 1606/2002 şi
răspund exigenţelor binelui public european.

25

În măsura în care România va deveni membră a Uniunii Europene începând cu 2007,
procesul de convergenţă între US GAAP şi IFRS va influenţa şi referenţialul naţional. Această
influenţă va fi însă mediată de conformitatea cu referenţialul comunitar.

Bibliografie
1. Bernard Raufurnier, Axel Haler, Peter Walton, Contabilité internationale, Editura
Viubert, 1997
2. Feleagă N., Sisteme contabile comparate, Editura Economică, Buc., 1999
3. Pop A., De la normare la convergenţă în contabilitate. În: Congresul profesiei
contabile din România, Bucureşti, 3 – 4 septembrie 2004, Editura CECCAR,
Bucureşti, 2004
4. Ristea M., Sincronic şi diacronic în armonizarea internaţională a contabilităţii: În:
Congresul profesiei contabile din România, Bucureşti, 3 – 4 septembrie 2004,
Editura CECCAR, Bucureşti, 2004
5. Mic dicţionar enciclopedic, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Buc., 1986
6. Standardele Internaţionale de Contabilitate 2002, Editura Economică, 2002

26

Download
armotizarea si convergente ctb rom

 

 

Your download will begin in a moment.
If it doesn't, click here to try again.

Share armotizarea si convergente ctb rom to:

Insert your wordpress URL:

example:

http://myblog.wordpress.com/
or
http://myblog.com/

Share armotizarea si convergente ctb rom as:

From:

To:

Share armotizarea si convergente ctb rom.

Enter two words as shown below. If you cannot read the words, click the refresh icon.

loading

Share armotizarea si convergente ctb rom as:

Copy html code above and paste to your web page.

loading