This is not the document you are looking for? Use the search form below to find more!

Report home > Personal Document

De relatie tussen toezicht en financiële stabiliteit van het bankensysteem

1.00 (1 votes)
Document Description
De relatie tussen toezicht en financiële stabiliteit van het bankensysteem
File Details
  • Added: April, 19th 2010
  • Reads: 789
  • Downloads: 38
  • File size: 1.49mb
  • Pages: 91
  • Tags: toezicht, stabiliteit, banken
  • content preview
Submitter
  • Name: Riltn De Mey
Embed Code:

Add New Comment




Related Documents

Voorbereiding financiële analtse - tot slide 52

by: Mitchell, 12 pages

De samevatting tot slide 52 financiële analyse

Georges-Pierre Tonnelier recommande la proposition de loi de Christine Defraigne modifiant le Code de la nationalité belge ainsi que le Code pénal en vue d'ériger le mariage de complaisance en délit

by: tonnelier, 3 pages

Georges-Pierre Tonnelier recommande la proposition de loi de Christine Defraigne modifiant le Code de la nationalité belge ainsi que le Code pénal en vue d'ériger le mariage de ...

leçon de maquillage-Comment Mettre en Valeur Des Yeux Bleus

by: jackr, 3 pages

leçon de maquillage-Comment Mettre en Valeur Des Yeux Bleus

spécialité de médecine en roumanie sur compte propre

by: medro, 3 pages

modalités pou s'inscrire en spécialité de médecine en roumanie sur compte propre. Les frais ont de 7000€ , l'autre possibilité est de passer le concours en roumain , ...

Leven met de Kerk 1 - Betekenis en geschiedenis van de H. Liturgie

by: observatrix, 13 pages

Sheets van een voordracht over de betekenis en geschiedenis van de H. Liturgie in het leven van de R.K. Kerk en van iedere gelovige

Reducción de asimetrías de información en el mercado crediticio del Perú mediante la creación de COFOPRI

by: eduardo90_14, 12 pages

El presente estudio tiene como objetivo determinar el efecto de la Comisión de Formalización de la Propiedad Informal (COFOPRI) en la reducción de asimetrías de información ...

BiosíNtesis De AminoáCidos No Esenciales En La NutricióN

by: alina, 9 pages

Biosíntesis de aminoácidos no esenciales en la nutrición CASO 2 KWASHIORKOR KWASHIORKOR Etiología Deficiencia de proteínas con la característica de ...

Taller De Iva Y Reetencion En La Fuente 8

by: atsushi, 8 pages

TALLER DE IVA Y REETENCION EN LA FUENTE Hacer los asientos contables de ambas empresas en el libro diario. Tenga en cuenta Que ambas empresas utilizan el sistema de inventario…

Programa de talleres de Otoño en casa Calabaza

by: Ini, 2 pages

Programa de talleres de Otoño en Casa Calabaza.

Catalogo de Cuadros Forja Arte en Metal

by: Casa de Campo Arte Rustico, 30 pages

Catalogo de Cuadros Forja Arte en Metal. Pedidos a aticap@movistar.es, Tlf. y Fax: 958 77 35 71

Content Preview



UNIVERSITEIT GENT

FACULTEIT ECONOMIE EN
BEDRIJFSKUNDE

ACADEMIEJAAR 2008 – 2009

De Relatie tussen Toezicht en
Stabiliteit van het Banksysteem

Masterproef voorgedragen tot het bekomen van de graad van

Master in de Economische Wetenschappen

Riltn De Mey

onder leiding van

Prof. Dr. R. Vander Vennet

























PERMISSION
Ondertekende verklaart dat de inhoud van deze masterproef mag geraadpleegd
en/of gereproduceerd worden, mits bronvermelding.






Inhoudstafel
Inhoudstafel
I
Lijst met de gebruikte tabellen
II
Lijst met de gebruikte figuren
II
Inleiding

1
Hoofdstuk 1: Welke toezichtsvariabelen verklaren de stabiliteit van
het banksysteem?
4
1.1. Data
4
1.2. Methodologie
9
1.3. Resultaten en mogelijke verklaringen
9
1.3.1. Macht van de toezichthouder
9
1.3.2. Onafhankelijkheid van de toezichthouder
13
1.3.3. Tolerantie van de toezichthouder
19
1.3.4. Ervaring van het toezichtspersoneel
23
Hoofdstuk 2: Wat is de optimale institutionele structuur van toezicht
die de stabiliteit van het banksysteem het meest kan waarborgen? 26

2.1. Data
26
2.2. Methodologie
27
2.3. Resultaten en mogelijke verklaringen
28
2.3.1. Betrokkenheid van de centrale bank in toezicht
28
2.3.2. Aantal financiële toezichthouders
32
2.3.3. Bevoegdheidsbereik van de toezichthouder
37
Hoofdstuk 3: Belang van toezicht en de noodzakelijkheid van her-
vormingen

41
3.1. Financiële crisissen als gevolg van falend toezicht in liberaliserende
…economieën
41
3.2. Tendensen in het banksysteem en de hierdoor resulterende
…noodzakelijkheid van hervormingen in toezicht
44
3.2.1. Nood aan meer coördinatie en consolidatie van financieel
.toezicht
47
3.2.1.1. Sectoriële coördinatie en consolidatie van toezicht 47
3.2.1.2. Coördinatie en consolidatie van toezicht tussen
.de verschillende landen
49
3.2.2. Hervormingen in verband met de rol van de centrale bank
.in.toezicht
51
3.2.3. Invloed van de Basel-akkoorden op de relatie tussen
.toezicht en stabiliteit en.de nood aan aanpassingen
53





Besluit
58
Lijst van de geraadpleegde werken
III
Bijlage 1: Beschrijving van de gebruikte variabelen
Bijlage 2: Correlatiematrices van de gebruikte variabelen

2.1. Correlatiematrix - afhankelijke variabelen

2.2. Correlatiematrix - verklarende variabelen: toezichtsvariabelen

2.3. Correlatiematrix - verklarende variabelen: eigenschappen van
………toezicht (= testvariabelen) en controlevariabelen

2.4. Correlatiematrix - verklarende variabelen: institutionele structuur
…………van toezicht (= testvariabelen) en controlevariabelen

Bijlage 3: De gebruikte modellen

3.1. Invloed van de macht, de onafhankelijkheid, de tolerantie en de
………..ervaring van de toezichthouder op de stabiliteit van het bank-
………..systeem

3.2. Invloed van de institutionele structuur van het toezicht (de
………..bevoegdheden.van de toezichthouder, de betrokkenheid van de
………..centrale bank in toezicht en het aantal toezichthouders) op de
………..stabiliteit van het banksysteem

Bijlage 4: Regressies

4.1. Invloed van de macht, de onafhankelijkheid, de tolerantie en de
.ervaring van de toezichthouder op de stabiliteit van het bank-
.systeem

4.2. Invloed van de institutionele structuur van het toezicht (de
.bevoegdheden van de toezichthouder, de betrokkenheid van de
.centrale bank in toezicht en het aantal toezichthouders) op de
.stabiliteit van het banksysteem








Lijst van de gebruikte tabellen
Tabel 1: voor- en nadelen bij het betrekken van de centrale bank in toezicht 31
Tabel 2: voor- en nadelen bij het consolideren van het financieel toezicht
.in één enkele instelling
34

Lijst van de gebruikte figuren
Figuur 1: overzicht van de gebruikte variabelen (voor de regressies in
………...……bijlage 4.1.)
4
Figuur 2: gevaar van schijneffecten
8
Figuur 3: schematisch overzicht hoe de werkelijke macht van de toezicht-
houder wordt beïnvloed
13
Figuur 4: schematisch overzicht van de relatie tussen de onafhankelijkheid
van de toezichthouder en het kapitaalrisico van banken
14
Figuur 5: mate van onafhankelijkheid van de toezichthouder voor de ver-
schillende landen uit de steekproef
17
Figuur 6: mogelijke schijnrelatie tussen de onafhankelijkheid van de toezicht-
houder en het kapitaalrisico van banken, veroorzaakt door de
macro-economische controlevariabelen
18
Figuur 7: padanalyse met de marcro-economische controlevariabelen, de
onafhankelijkheid van de toezichthouder en het kapitaalrisico van
banken
19
Figuur 8: schematisch overzicht van de relatie tussen de tolerantie van de
toezichthouder en de stabiliteit van het banksysteem
20
Figuur 9: mogelijke schijnrelatie tussen de tolerantie door de toezicht-
houder en het insolventierisico van banken, veroorzaakt door de
macro-economische en de „governance‟ controlevariabelen
21
Figuur 10: padanalyse met de marcro-economische en de governance controle-
..variabelen, de tolerantie van de toezichthouder en het insolventie-
..risico van banken
22
Figuur 11: schematisch overzicht van de relatie tussen de ervaring van het
..toezichtspersoneel en de stabiliteit van het banksysteem
23
Figuur 12: overzicht van de gebruikte variabelen (voor de regressies in
………………..bijlage 4.2.)
27
Figuur 13: mate van de betrokkenheid van de centrale bank in toezicht voor
..de verschillende landen uit de steekproef
30
Figuur 14: schematisch overzicht van de relatie tussen het aantal toezicht-
..houders en de stabiliteit van het banksysteem
35
Figuur 15: relatie tussen het de betrokkenheid van de centrale bank in toezicht
..en het aantal toezichthouders
36


II


Figuur 16: mate van het aantal financiële toezichthouders per land voor de
..verschillende landen uit de steekproef
37
Figuur 17: relatie tussen het bevoegdheidsbereik van de toezichthouder(s) in
..commerciële bankactiviteiten en het aantal financiële toezicht-
..houders
38
Figuur 18: mate van het bevoegdheidsbereik van de toezichthouder(s) in
..commerciële bankactiviteiten voor de verschillende landen uit de
..steekproef
40
Figuur 19: schematisch overzicht van de tendensen in het banksysteem en
..de hierdoor resulterende noodzakelijkheid van hervormingen in
..toezicht
44
Figuur 20: nood aan meer coördinatie/integratie/harmonisatie van regulering
..en toezicht tussen de verschillende landen
49











II


Inleiding
Vooral sinds de recente financiële crisis is het toezicht op het financieel
systeem meer en meer in opspraak gekomen. Het is gebleken dat deze niet
doeltreffend, noch efficiënt functioneerde en dus niet in staat was de financiële
stabiliteit te garanderen. Ook bij vorige financiële crisissen (bvb. in de
Aziatische of de Latijn-Amerikaanse regio‟s in de jaren „80 en „90) kwam men
vaak (te laat) tot deze conclusie. De vraag die dus dient gesteld te worden is
hoe dit toezicht efficiënter en doeltreffender kan gemaakt worden. Is het
voldoende om de toezichthouders meer macht, bevoegdheden en
onafhankelijkheid te garanderen? Wat als ze hierover wel voldoende beschikt,
maar ze zich te tolerant opstelt? Kan de bankstabiliteit beter gewaarborgd
worden als meer ervaren toezichtpersoneel wordt aangetrokken?
Een andere belangrijke vraag die hierbij kan gesteld worden is hoe de
bankstabiliteit wordt beïnvloed door de institutionele structuur van het
toezicht. Kan een stabiel banksysteem het best gegarandeerd worden wanneer
de centrale bank (mede)verantwoordelijk is voor toezicht? Is het beter dat er
slechts één toezichtsinstelling toeziet op de financiële stabiliteit of zou men het
toezicht beter aan meerdere instellingen toevertrouwen? Worden de
toezichthouders het best verantwoordelijk gesteld voor alle commerciële
bankactiviteiten of kan de bankstabiliteit beter gegarandeerd worden wanneer
ze zich specialiseren? Dit zijn enkele cruciale vragen waarvan de antwoorden
onontbeerlijk zijn om het toezicht meer efficiënt en doeltreffend te maken.
Ook wanneer we de tendensen van de laatste decennia in acht nemen, zien we
dat hervormingen in toezicht zich meer en meer opdringen. De laatste drie
decennia werd de bankwereld gekenmerkt door een tendens van deregulering.
Dit is niet enkel het geval voor de opkomende liberaliserende economiën, maar
ook voor de Westerse financieel gesofisticeerde regio‟s (zie bvb. de Riegle-Neal
Act (1994) en de Gramm-Leach-Bliley Act (1999) in de VS, de Second Banking
Directive (1989) en de Single Market Program (1992) in Europa). Andere
fenomenen die we vooral de laatste jaren zagen, waren de tendens van een
veranderend risicomanagement die de banken voerden (onder andere als
gevolg van de Basel-akkoorden) en de tendens tot securitisering. Al deze
zaken hebben geleid tot een complexer en meer verweven financieel systeem,
wat het financieel toezicht uiteraard voor grote uitdagingen stelt.
1



Door deze tendensen in de bankwereld is het dan ook niet verwonderlijk dat
vooral de laatste jaren het toezicht grondig werd gewijzigd. Zo zagen we
bijvoorbeeld dat in vele landen het toezicht werd geconsolideerd in éénzelfde
instelling. De vraag die men hierbij kan stellen is nu of dit inderdaad aanleiding
heeft tot een grotere stabiliteit van het banksysteem. De recente financiële
crisis heeft echter duidelijk aangetoond dat deze reeds doorgevoerde
hervormingen zeker niet toereikend waren om deze landen hiervan te
behoeden. Het is duidelijk dat verdere en meer drastische hervormingen in de
toekomst noodzakelijk zijn. De voorstellen van het Basel-comité i.v.m. de
mogelijke aanpassingen van Basel II en de aanbevelingen van het de
Larosière-rapport zijn hier alvast een goede aanzet toe. Het zal weliswaar veel
middelen en inzet vergen om deze hervormingen door te voeren, maar het is
overduidelijk geworden dat deze zeker noodzakelijk zijn willen we de financiële
stabiliteit van het bankensysteem beter garanderen.
Het doel van deze thesis is dan ook om aan de hand van een empirische studie
de invloed van enkele variabelen op de verschillende aspecten van de
bankstabiliteit te kennen en deze relaties te verklaren. Aan de hand van de
literatuur en de in deze thesis bekomen resultaten kan dan bestudeerd worden
hoe het toezicht en haar institutionele structuur het best kan worden
aangepast met het oog op het beter waarborgen van de financiële stabiliteit.
Hoofdstuk 1 overloopt de gebruikte data, de methodologie en de bekomen
resultaten van de regressies waarbij de invloed wordt getest van
respectievelijk de macht, de onafhankelijkheid, de tolerantie van het toezicht
en de ervaring van het toezichtspersoneel op de verschillende aspecten van de
stabiliteit van het banksysteem. Ook wordt telkens getracht om deze gevonden
verbanden te verklaren onder meer aan de hand van de reeds bestaande
literatuur.
Hoofdstuk 2 behandelt de beschrijving van de data, de methodologie en de
bekomen resultaten van de regressies waarbij de invloed wordt getest van de
institutionele structuur van toezicht op de verschillende aspecten van de
bankstabiliteit. Meer bepaald wordt de invloed getest van de variabelen
„betrokkenheid van de centrale bank in toezicht‟, „aantal financiële
toezichthouders‟ en „het bevoegdheidsbereik van de toezichthouder op de
2



commerciële bankactiviteiten‟. Opnieuw proberen we in dit hoofdstuk ook de
gevonden resultaten te verklaren.
Hoofdstuk 3 legt zicht toe op enkele redenen waarom hervormingen in toezicht
noodzakelijk worden geacht. Hierna wordt - aan de hand van de literatuur en
de bekomen resultaten die in vorige hoofdstukken werden besproken -
nagegaan hoe de toezichtsinstellingen in de toekomst het best kunnen worden
aangepast om een stabieler banksysteem te garanderen. Hoofdstuk 3 is als
volgt ingedeeld. In deel 3.1. wordt het gevaar besproken van falend toezicht in
liberaliserende economiën. Deel 3.2. behandelt de tendensen in het
banksysteem en de hierdoor resulterende noodzakelijkheid van hervormingen
in toezicht. Uit deze twee delen blijkt het enorme belang van toezicht en de
noodzakelijkheid van hervormingen hierin. Delen 3.2.1. t.e.m. 3.2.3.
bespreken vervolgens enkele van de aanpassingen die hierbij kunnen
doorgevoerd worden. Deze laatste delen concentreren zich weliswaar vooral op
aanpassingen in de institutionele structuur van toezicht en het aanpassen van
de tweede pijler van Basel II. Het spreekt voor zich dat dit kan worden
aangevuld onder meer door de macht (in landen waar er goed kwaliteit van
bestuur en geen corruptie is) en de onafhankelijkheid van de toezichthouder te
verhogen, de tolerantie van de toezichthouder te verlagen en meer ervaren
toezichtspersoneel aan deze instellingen toe te wijzen.

3



Hoofdstuk I: Welke toezichtsvariabelen verklaren de stabiliteit van het
banksysteem?

In dit hoofdstuk worden de variabelen, de methodologie en de bekomen
resultaten besproken voor de regressies waarbij de invloed werd getest van
enkele toezichtsvariabelen op de stabiliteit van het banksysteem.
1.1. Data
In totaal werden 143 landen opgenomen in de regressies (zie bijlage 4.1.).
Weliswaar ontbreken voor sommige landen bepaalde data waardoor het aantal
landen in de steekproef vaak beduidend lager is dan de oorspronkelijke 143.
Het grote nadeel hiervan is dat voor de verschillende regressies ook
verschillende steekproeven gelden. Er werd van uitgegaan dat dit een geen al
te grote invloed zal hebben op de gevonden resultaten. Het volgende schema
geeft een overzicht van de gebruikte variabelen in dit hoofdstuk.
FIGUUR 1: OVERZICHT VAN DE GEBRUIKTE VARIABELEN (VOOR DE REGRESSIES IN BIJLAGE 4.1.)

4


Download
De relatie tussen toezicht en financiële stabiliteit van het bankensysteem

 

 

Your download will begin in a moment.
If it doesn't, click here to try again.

Share De relatie tussen toezicht en financiële stabiliteit van het bankensysteem to:

Insert your wordpress URL:

example:

http://myblog.wordpress.com/
or
http://myblog.com/

Share De relatie tussen toezicht en financiële stabiliteit van het bankensysteem as:

From:

To:

Share De relatie tussen toezicht en financiële stabiliteit van het bankensysteem.

Enter two words as shown below. If you cannot read the words, click the refresh icon.

loading

Share De relatie tussen toezicht en financiële stabiliteit van het bankensysteem as:

Copy html code above and paste to your web page.

loading