This is not the document you are looking for? Use the search form below to find more!

Report home > Education

Ekonomia test

0.00 (0 votes)
Document Description
ha
File Details
  • Added: December, 05th 2011
  • Reads: 332
  • Downloads: 0
  • File size: 1.75mb
  • Pages: 15
  • Tags: ekonomia, dupa, kolo
  • content preview
Submitter
  • Name: Adrian
Embed Code:

Add New Comment
Related Documents

FCE Test Plus 2 - 1

by: angleskijezik, 26 pages

FCE Practice Test Plus 2 - Test 1

FCE Practice Tests Plus 2 - Test 1

by: angleskijezik, 26 pages

FCE Practice Test Plus 2 - Test 1

When Unfamiliarity Matters : Changing Environmental Context Between Study and Test Affects Recognition Memory for Unfamiliar Stimuli

by: shinta, 12 pages

Performance in recognition memory has been shown to be relatively insensitive to the effect of environmental context changes between study and test. Recent evidence (P. Dalton, 1993) ...

Measuring the Effect of Money: Test, Estimation and Identification

by: shinta, 113 pages

This paper provides a new approach of measuring the effects of money in both the long- run and the short-run horizons. The key identifying assumptions used to identify and measure the ...

FREE mock driving theory test

by: theorytest, 3 pages

Mock theory test questions. Get a chance of passing by solving as many mock tests as you can. Find mock theory test questions for car and motorcycle. Practice new free mock theory test

Theory test software, driving test CD ROM, driving test dvd

by: theorytest, 2 pages

Pass-test.co.uk provides Latest official DSA driving theory test questions bank with new questions released in 2009-2010. You can practice all official DSA car and motorcycle questions from which ...

Hazard perception dvd, Book Driving Theory Test, Hazard perception test book

by: theorytest, 2 pages

The purpose inclusion of hazard perception test within theory test uk is to minimize the risk of serious injury, property damage, and the associated impact of these events by reviewing hazardous ...

test

by: a, 1 pages

test

Mock Test Time Table- April 2010(CHSE)

by: Mord, 1 pages

Mock test time table 2010 for CHSE students.

The Art of Test Team Management and Motivation

by: shinta, 10 pages

There is information aplenty on how to manage the test process itself, but the less predictable area of managing the team is often neglected. The saying “Management is management is ...

Content Preview
Ekonomia
4.10.2011
Czym si rozni makroekonomia od mikroekonomii?
Mikroekonomia zajmuje si pojedynczym konsumentem/przedsiebiorca.
Makroekonomia zajmuje si cala gospodarka.
Ekonomia to nauka badajaca w jaki sposob ludzie pojedynczo lub w
zorganizowanych zespoach wykorzystuj zasoby bedace w ich dyspozycji w celu
zaspokojenia ronorodnych potrzeb materialnych i niematerialnych.
Zasoby:
-ludzkie
Sa to ludzie wraz z ich umiejtnociami i dowiadczeniami. Maja zdolno uczenia
si i rozwijania wiedzy, dziki czemu potrafi wykorzystywa coraz lepiej i
efektywniej zasoby naturalne i kapitaowe w dobra zaspokajajce potrzeby
czowieka.
-naturalne
Sa to dobre dane przez nature, nie wytworzone przez czowieka. Dzielimy je na
odnawialne i nieodnawialne.
-kapitaowe
Sa to skadniki rzeczowe: rodki pracy (maszyny, urzdzenia, narzdzia) i
przedmioty pracy (surowce z ktorych produkujemy, polfabrykaty)
Kapita finansowy -> srodki pieniezne
Technologia produkcji
Wyznacza iloci rodzaj zasobow koniecznych do wyprodukowania danego
produktu. Wyznacza rownie proporcje w jakich zasoby te powinny by polaczone.
Problem rzadkoci -> jest wynikiem zaleznosci miedzy zapotrzebowaniem ludzi na
dobra a ograniczonymi zdolnociami wytworzenia tych dobr.
Granica moliwoci produkcyjnych
Zaozenia:
1. Mamy okreslona ilo zasobow.
2. Mamy okreslona technologie.
Granica moliwoci produkcyjnych wskazuje na
alternatywne kombinacje dwoch grup produktow, ktore
spoleczenstwo jest zdolne wytworzy wykorzystujc do
tego w calosci i w jak najlepszy sposob posiadane zasoby
i technologie produkcji w danym czasie.

Kombinacje osigalne: -> poniej granicy moliwoci
Kombinacje nieosigalne -> powyej granicy moliwoci
Gospodarowac -> dokonywa wyborow, czyli decydowa na co przeznaczy te
zasoby a z produkcji czego zrezygnowa.
Kazdym wyborom towarzysza korzyci i koszty.

Koszt alternatywny danego dobra to ilo innego dobra z ktorej trzeba zrezygnowac
aby moliwe stao si wytworzenie si dodatkowej jednostki tego pierwszego dobra.
Optymalizacja decyzji:
Korzy marginalna (skrot ZM) zmiana rozmiarow produkcji/konsumpcji o jednostke
powoduje (zmniejszenie lub zwikszenie), ze korzy jaka odniesiemy z tej zmiany
rownie si zmieni.

Koszt marginalny (skrot KM) (WYKRES 5 WYKRES 6) zmiana rozmiarow produkcji/
konsumpcji o jednostke powoduje (zmniejszenie lub zwikszenie), ze koszt jaki
odniesiemy z tej zmiany rownie si zmieni.
Zasada optymalizacji decyzji: WYKRES 7 WYKRES 8

11.10.2011
Rynek jest miejscem zorganizowanym zazwyczaj w sensie instytucjonalnym, gdzie
dokonuj si akty kupna i sprzeday czynnikow produkcji oraz wytworzonych dobr
(produktow i usug)
Cechy rynku:
-wszystkie transakcje kupna/sprzeday maja swoja cene
Cena informuje producentow i konsumentow, czy dokonana przez nich alokacja
zasobow pozwala na osiagniecie maksymalnych korzyci.
Cena absolutna
Cena relatywna podajemy w odniesieniu do innego dobra (kostka masla kosztuje 4
zl a margaryna 2zl :D)
-czynnik czasu
PRAWO POPYTU RYNKOWEGO (WYKRES 9)
Wraz ze wzrostem ceny produktu zmniejsza si, ceteris paribus, popyt na ten
produkt. Natomiast wraz ze spadkiem ceny, ceteris paribus, popyt wzrasta.
CETERIS PARIBUS -> oznacza, ze wszystkie pozostale czynniki wplywajace na popyt
sa niezmienne.

CZYNNIKI WPLYWAJACE NA POPYT:
-dochody konsumenta
Wzrost dochodow konsumenta powoduje wzrost popytu i krzywa popytu przesowa
si w gore
Spadek dochodow konsumenta powoduje spadek popytu i krzywa popytu przesowa
si w dol
-gusty i preferencje (moda)
-substytuty
2 dobra sa substytutami jeeli zmiana ceny (wzrost lub spadek) na jeden z
produktow przy niezmienionej cenie drugiego produktu przesowa popyt
konsumentow w kierunku dobra taszego.
-dobra komplementarne
2 dobra sa komplementarne wtedy, gdy wzrost ceny jednego dobra powoduje
spadek popytu na drugie dobro
-przewidywanie cen relatywnych
-liczba ludnoci
-efekt naladownictwa
-efekt snobizmu
-efekt Veblena
Im cos jest drosze tym chtniej jest kupowane
Poda to iloci dobr oferowanych na rynku przez producentow. (WYKRES 10)

Prawo poday -> wzrost ceny rynkowej produktu prowadzi, ceteris paribus, do
wzrostu oferowanych iloci tego produktu. Spadek ceny produktu powoduje, ceteris
paribus, zmniejszenie iloci oferowanych produktow
CZYNNIKI WPLYAWAJACE NA PODAZ:
-ceny czynnikow produkcji
Kiedy cenny czynnikow produktow wzrasta powoduje spadek podazy i krzywa
przesowa si w gore.
Spadek cen czynnikow produkcji powoduje wzrost podarzy i krzywa idzie w dol.
-technologia produkcji
Im lepsza/nowsza technologia, ty m wieksza podaz
-podatki
Wzrost podatkuow obniza podzaz
-subsybia(dopaty)
Zmniejszaj koszta wzrasta podaz
-przewidywanie cen
-ilosc przedsieciorstw w galezi (konkurencja)
MECHANIZM RYNKOWY (WYKRES 11) wynika z zajemnych zaleznosci miedzy cena,
popoytem i podaza, polega na tym , ze jeeli wystapi jakakolwiek nierownowaga ->
miedzy 3 elementami rynku to uruchamiane sa sily kierujce popyt i poda do
stanu rownowagi rynkowej.

18.10.2011
Konsument - to suwerenny podmiot gospodarczy podejmujcy decyzje odnonie
konsumpcji w oparciu o wasne preferencje majac do dyspozycji okrelony dochod
przy okrelonych cenach dobr.
Konsumpcja - polega na jednorazowym uzyciu okrelonych dobr w celu
zaspokojenia potrzeb lub na uywaniu okrelonego dobra przez dluzszy czas.
Glowne elementy teorii zachowania si konsumenta:
-wybory konsumenta zgodne sa z jego wasnym interesem
-konsument wybiera miedzy alternatywami konsumpcji w oparciu o dostpne
informacje
-istnieje substytucyjno (zastepowanie) miedzy dobrami w procesach wyboru
konsumenta
Uyteczno - jest sum zadowolenia jak osiga indywidualny konsument z
konsumowania lub posiadania danego dobra.
-uyteczno cakowita (UC) (WYKRES 12) -> jest to suma uytecznoci
konsumowanej iloci produktu lub usugi
-uyteczno marginalna (UM) (WYKRES 13) -> to zadowolenie konsumenta ze
zwikszenia lub zmniejszenia konsumpcji danego dobra o kolejn dodatkow
jednostk

Prawo malejcej uytecznoci marginalnej:
Zadowolenie z pierwszej konsumowanej jednostki dobra jest znacznie wiksze ni z
drugiej jednostki. W rezultacie przyrosty zadowolenia z konsumpcji mierzone jako
uyteczno marginalna zmniejszaj si wraz ze wzrostem iloci konsumowanego
dobra.
SYSTEM PREFERENCJI KONSUMENTA (WYKRES 14)

Teoria wyboru konsumenta:
-kompletno preferencji -> polega na tym, e konsument jest w stanie okreli,
ktore kombinacje dobr preferuje, a ktore s mu obojtne np. woli kombinacje A od
B, albo mowi, e A i B s mu obojtne. Tak uporzdkowane kombinacje dobr
oznaczaj, e preferencje konsumenta s kompletne.
-przechodnio preferencji -> jeeli konsument preferuje kombinacje A od B i
rownoczenie okrela, e preferuje B od C to oznacza to, e preferuje rownie A od
C
-nienasycono zadowolenia konsumenta -> oznacza, e konsument bdzie
wybiera zawsze t kombinacj dobr, ktora da mu najwiksze zadowolenie
KRZYWA OBOJTNOCI KONSUMENTA (WYKRES 15)
Przedstawia wszystkie kombinacje konsumpcji dwoch dobr, ktore s dla
konsumenta obojtne, czyli kada z nich daje takie samo zadowolenie. Im wysza
krzywa obojtnoci tym wiksze zadowolenie konsumenta.
CECHY KRZYWEJ OBOJTNOCI:
-ma nachylenie negatywne
-krzywe nie mog si przecina
-s wypuke w stosunku do pocztku ukadu wsporzdnych
Marginalna stopa substytucji (MSS) - okrela jak ilo dobra Y naley powici w
celu zwikszenia konsumpcji dobra X o jednostk w sytuacji, kiedy konsument
pozostaje na tej samej krzywej obojtnoci, czyli nie zmienia poziomu zadowolenia
z konsumpcji.

PRAWO MALEJCEJ MSS (WYKRES 16)
Przy niszym poziomie konsumpcji dobra X konsument jest skonny powici
wiksz ilo dodatkowych jednostek dobra Y w celu zwikszenia konsumpcji dobra
X o jednostk. Natomiast przy wyszym poziomie konsumpcji dobra X konsument
jest skonny powieci mniej dodatkowych jednostek dobra Y w celu zwikszenia
konsumpcji dobra X o jednostk.
15.11.2011

Download
Ekonomia test

 

 

Your download will begin in a moment.
If it doesn't, click here to try again.

Share Ekonomia test to:

Insert your wordpress URL:

example:

http://myblog.wordpress.com/
or
http://myblog.com/

Share Ekonomia test as:

From:

To:

Share Ekonomia test.

Enter two words as shown below. If you cannot read the words, click the refresh icon.

loading

Share Ekonomia test as:

Copy html code above and paste to your web page.

loading