This is not the document you are looking for? Use the search form below to find more!

Report home > Environment

Nieuwsbrief bodem 2011-26

0.00 (0 votes)
Document Description
Met deze week: Akkoord met 9,5 ton voor Schelde Veste Bodemsanering Leidsestraatweg/De Brauwstraat in Woerden Nieuw bodemonderzoek Gooisehof in Helmond Bezuiniging op bodemsanering niet volgens convenant Grote sanering Boxbergerweg in Deventer Evaluatie besluit bodemkwaliteit Bodemsanering voormalige garage Dallinga te Delfzijl Bodeminformatie bij kopen van huis of grond Pand tegen de vlakte, bodem gesaneerd Communicatie bij bodemsanering, de rol van de media bij bodemonderzoek en bodemsanering Bodemvervuiling op voormalige stortplaats Westerlaan/Spaarnelaan te Dongen
File Details
  • Added: July, 06th 2011
  • Reads: 192
  • Downloads: 0
  • File size: 120.78kb
  • Pages: 3
  • Tags: bodem, onderzoek, sanering
  • content preview
Submitter
  • Username: jinius
  • Name: jinius
  • Documents: 16
Embed Code:

Add New Comment
Related Documents

Nieuwsbrief Bodem 2011-26

by: jinius, 3 pages

Met deze week:

Nieuwsbrief Bodem 2011-23

by: jinius, 2 pages

nieuwsbrief week 23 van het jaar 2011

Nieuwsbrief Bodem 2011-22

by: jinius, 2 pages

Nieuws over bodem van de laatste week

Nieuwsbrief Bodem 2011-25

by: jinius, 3 pages

Deze week: Provincie inventariseert stand van zaken spoedlocaties bodemsanering • Vier organisaties krijgen subsidie en betalen topsalaris • Bodemsanering biedt kansen • Van ...

Nieuwsbrief Milieu 2011-26

by: jinius, 3 pages

Met deze week: Norm voor eindcontrole na asbestverwijdering herzien Directeur Chemie-Pack aangehouden Opslag en bewerking gevaarlijke stoffen bij Chemie-Pack onveilig 'Om zes uur stond de politie ...

Nieuwsbrief MVO 2011-26

by: jinius, 3 pages

Met deze week: Veel animo Renkumse bedrijfsprijs Businessplanning, businessmodelling en de rol van finance daarin Groen' Fontana Nieuweschans internationaal erkend Maatschappelijk verantwoord ...

Short4Dordt Nieuwsbrief december 2011

by: short4dordt, 3 pages

Short4Dordt Nieuwsbrief december 2011

Nieuwsbrief December 2011

by: Harm, 5 pages

Nieuwsbrief December 2011 SV Increase

Nieuwsbrief Maart 2011

by: Cluzona, 4 pages

Cluzona Nieuwsbrief Maart 2011

Nieuwsbrief Kwaliteit 2011-23

by: jinius, 2 pages

Nieuwsbrief kwaliteit 2011-23

Content Preview
Jinius Management BV
Startpagina Wie ben ik? Nieuws Gastenboek AV
Nieuwsbrief Bodem
In deze nieuwsbrief:
Ik, Martin Damen, zoek elke week
*
Akkoord met 9,5 ton voor Schelde Veste
naar berichten over bodem op het
*
Bodemsanering Leidsestraatweg/De Brauwstraat in Woerden
internet.
*
Nieuw bodemonderzoek Gooisehof in Helmond
Ook zijn er mensen die mij
*
Bezuiniging op bodemsanering niet volgens convenant
interessante ontwikkelingen
*
Grote sanering Boxbergerweg in Deventer
toesturen. Ook deze worden
*
Evaluatie besluit bodemkwaliteit
opgenomen in deze nieuwsbrief.
*
Bodemsanering voormalige garage Dallinga te Delfzijl
Als jij tegen een onderwerp
*
Bodeminformatie bij kopen van huis of grond
aanloopt of hoort, geef het aan mij
*
Pand tegen de vlakte, bodem gesaneerd
door.
*
Communicatie bij bodemsanering, de rol van de media bij bodemonderzoek
en bodemsanering
Ik zal af en toe ook commentaar op
*
Bodemvervuiling op voormalige stortplaats Westerlaan/Spaarnelaan te
een onderwerp geven. Je kunt dit
Dongen
zien als tekst is geplaatst onder een
artikel in deze blauw
SOCIAL MEDIA:
Akkoord met 9,5 ton voor Schelde Veste
De Bergse politiek heeft geen enkele moeite, bijna een miljoen euro uit te trekken
voor de verdere uitwerking van plan Schelde Veste in het derde kwartaal.
Bodemsanering Leidsestraatweg/De Brauwstraat in Woerden
Vorige week heeft een informatiebijeenkomst plaats gevonden voor een aantal
bewoners van de Leidsestraatweg en De Brauwstraat. Zij werden geinformeerd over
de bodemsanering die moet gaan plaats vinden vanwege een in 2005 ontdekte
loodverontreiniging. Concreet betekent dit dat de tuinen van deze bewoners 1 meter
worden afgegraven en vervolgens worden aangevuld met schone grond.
De betrokken bewoners zijn geinformeerd over de procedure en de uitvoering.
Nieuw bodemonderzoek Gooisehof in Helmond
Bewoners van de Gooisehof in Helmond kunnen binnenkort opnieuw
bodemonderzoek in hun tuinen verwachten. De gemeente Helmond heeft de
betrokken gezinnen per brief op de hoogte gebracht van de aanstaande procedure.
Bezuiniging op bodemsanering niet volgens convenant
In het regeerakkoord staat een bezuiniging op bodemsanering aangekondigd van
10 miljoen per jaar vanaf 2012. De bezuiniging moet worden behaald bij gemeenten
en provincies. Dit is niet volgens de afspraken in het convenant
`Bodemontwikkelingsbeleid en aanpak spoedlocaties'.
De VNG vindt dat de bezuiniging niet volledig bij gemeenten neergelegd kan
worden, zonder dat door een aanpassing in de wetgeving gemeenten het ook met
minder ambtenaren af kunnen.
Inschrijven: martin@jinius.nl
Uitschrijven: martin@jinius.nl

Jinius Management BV
Startpagina Wie ben ik? Nieuws Gastenboek AV
Grote sanering Boxbergerweg in Deventer
Een deel van de Boxbergerweg staat de komende drie jaar in het teken van een
088- 200 7000
omvangrijke bodemsanering. De verontreiniging is afkomstig van voormalige
chemische wasserijen. De verontreiniging zit meer dan vijf meter diep en levert
06 - 54 304 396
hierdoor geen gevaar op.
Evaluatie besluit bodemkwaliteit
In het Besluit bodemkwaliteit (Bbk) is bepaald dat binnen drie jaar na inwerkingtreding van het Bbk een verslag over de
doeltreffendheid en effecten van het besluit in de praktijk aan de Staten-Generaal wordt gestuurd. Daarvoor is een evaluatie
uitgevoerd door en met de bij de uitvoering betrokken overheden en het betrokken bedrijfsleven. De resultaten van de evaluatie
zijn samengebracht in een rapportage
Bodemsanering voormalige garage Dallinga te Delfzijl
Het pand van de voormalige garage Dallinga aan de Rijksweg 17 in Delfzijl is gesloopt. De sanering van de sterk vervuilde
bodem start in week 27 en is volgens planning voor de bouwvak afgerond. Mogelijk vindt een monitoring van het grondwater
plaats, die circa 2,5 jaar zal gaan duren.
De verontreiniging is ontstaan in de periode vanaf 1925 tot 2001 toen de locatie in gebruik was als garagebedrijf met
tankstation. De grondwaterverontreiniging heeft zich verspreid naar enkele belendende percelen. De verontreiniging is op dit
moment stabiel en er zijn geen onaanvaardbare humane, ecologische of verspreidingsrisico's. Er is een onbekend aantal
ondergrondse tanks aanwezig, die ook zullen worden gesaneerd.
Bodeminformatie bij kopen van huis of grond
Sinds 1 januari 2011 zijn makelaars en taxateurs niet meer verplicht om bij de verkoop van een huis, een bedrijfspand of grond
informatie over de bodem op te vragen bij de gemeente of provincie. Zij kunnen sinds die datum volstaan met het opvragen
van informatie bij het Kadaster.
Het kadaster geeft u echter niet alle informatie over de milieuhygienische bodemkwaliteit. Wij raden u daarom aan om, via de
makelaar of taxateur, bij het kopen van een huis, een bedrijfspand of een stuk grond aanvullende informatie op te vragen bij de
gemeente of provincie.
Pand tegen de vlakte, bodem gesaneerd
De gemeente Etten-Leur betaalt mee aan het saneren van de bodem op de locatie Brabantlaan 48. Door dit besluit wordt niet
alleen een einde gemaakt aan de verontreiniging van de grond, maar gaat ook het al jarenlang leegstaande pand tegen de
vlakte. Op het terrein stond tot 1975 een benzinestation.
Communicatie bij bodemsanering, de rol van de media bij bodemonderzoek en bodemsanering
Bij communicatie over bodemsanering speelt de media ook een rol. Berichten in de media kunnen grote invloed hebben op de
beleving van bodemverontreiniging door bewoners. Ook de overheid is vaak gevoelig voor de manier waarop de zij in het
nieuws komt met de aanpak van bodemverontreiniging. Bij conflicten kan het gebeuren dat bewoners of overheid de media als
wapen inzetten. Zulke situaties zijn te voorkomen door een goede communicatie tussen overheid en media.

Jinius Management BV
Startpagina Wie ben ik? Nieuws Gastenboek AV
Bodemvervuiling op voormalige stortplaats Westerlaan/Spaarnelaan te Dongen
De provincie Noord-Brabant heeft bodemonderzoek laten uitgevoeren op een aantal voormalige stortplaatsen in de provincie,
waaronder de stortplaats Westerlaan/Spaarnelaan in Dongen. De eerste resultaten van dit onderzoek wijzen uit dat enkele
percelen aan de Westerlaan, Spaarnelaan, Merwedelaan en Lingestraat in Dongen vervuild zijn met zware metalen.
De locatie is onderzocht op mogelijk risico voor de volksgezondheid (humane risicos). Daarnaast is gekeken of de
bodemverontreiniging risicos heeft voor dieren en planten (ecologische risicos) en of de bodemverontreiniging invloed heeft
op het grondwater(verspreiding risicos).

Download
Nieuwsbrief bodem 2011-26

 

 

Your download will begin in a moment.
If it doesn't, click here to try again.

Share Nieuwsbrief bodem 2011-26 to:

Insert your wordpress URL:

example:

http://myblog.wordpress.com/
or
http://myblog.com/

Share Nieuwsbrief bodem 2011-26 as:

From:

To:

Share Nieuwsbrief bodem 2011-26.

Enter two words as shown below. If you cannot read the words, click the refresh icon.

loading

Share Nieuwsbrief bodem 2011-26 as:

Copy html code above and paste to your web page.

loading