This is not the document you are looking for? Use the search form below to find more!

Report home > Art & Culture

test

5.00 (1 votes)
Document Description
test
File Details
 • Added: January, 28th 2011
 • Reads: 414
 • Downloads: 18
 • File size: 1.18mb
 • Pages: 162
 • Tags: test, test2, test3
 • content preview
Submitter
 • Name: Test
Embed Code:

Add New Comment
Related Documents

FCE Test Plus 2 - 1

by: angleskijezik, 26 pages

FCE Practice Test Plus 2 - Test 1

FCE Practice Tests Plus 2 - Test 1

by: angleskijezik, 26 pages

FCE Practice Test Plus 2 - Test 1

When Unfamiliarity Matters : Changing Environmental Context Between Study and Test Affects Recognition Memory for Unfamiliar Stimuli

by: shinta, 12 pages

Performance in recognition memory has been shown to be relatively insensitive to the effect of environmental context changes between study and test. Recent evidence (P. Dalton, 1993) ...

Measuring the Effect of Money: Test, Estimation and Identification

by: shinta, 113 pages

This paper provides a new approach of measuring the effects of money in both the long- run and the short-run horizons. The key identifying assumptions used to identify and measure the ...

FREE mock driving theory test

by: theorytest, 3 pages

Mock theory test questions. Get a chance of passing by solving as many mock tests as you can. Find mock theory test questions for car and motorcycle. Practice new free mock theory test

Theory test software, driving test CD ROM, driving test dvd

by: theorytest, 2 pages

Pass-test.co.uk provides Latest official DSA driving theory test questions bank with new questions released in 2009-2010. You can practice all official DSA car and motorcycle questions from which ...

Hazard perception dvd, Book Driving Theory Test, Hazard perception test book

by: theorytest, 2 pages

The purpose inclusion of hazard perception test within theory test uk is to minimize the risk of serious injury, property damage, and the associated impact of these events by reviewing hazardous ...

test

by: a, 1 pages

test

Mock Test Time Table- April 2010(CHSE)

by: Mord, 1 pages

Mock test time table 2010 for CHSE students.

The Art of Test Team Management and Motivation

by: shinta, 10 pages

There is information aplenty on how to manage the test process itself, but the less predictable area of managing the team is often neglected. The saying “Management is management is ...

Content Preview

Beste lezer,
Hartelijk dank voor uw interesse in ons boek ‘Leer beleggen als Warren Buffett – zijn
beleggingsstrategie in theorie & praktijk’
. Bijgevoegd treft u de complete (!) digitale versie van dit
boek aan. Ik ben ervan overtuigd dat ons boek voor iedere lezer heel wat waardevolle
(beleggings)inzichten zal opleveren.
Mocht uw voorkeur overigens uitgaan naar een papieren exemplaar dan kunt u deze, zolang de
voorraad strekt, eenvoudig online bestellen via onderstaande link:
http://www.belegalsbuffett.nl/bestel
INTERESSANT:
Wekelijks houden we beleggers op de hoogte van kansen die zich op de beurs voordoen en
regelmatig besteden we ook aandacht aan concrete aandelen die aan de Buffett-criteria voldoen.
Om onze veel gewaardeerde informatie zelf ook (overigens geheel kosteloos en vrijblijvend) te
ontvangen, meldt u zich simpelweg even aan via http://www.warrenbuffett.nl.
Rest mij u veel leesplezier toe te wensen!
drs. Hendrik Oude Nijhuis

Founding partner
Kingfisher Capital
v1.0.3

W
Warren Buffett geldt zonder enige twijfel als ’s werelds beste belegger aller tijden.
ARREN
Begonnen op elfjarige leeftijd met $ 100,-- wist hij een persoonlijk vermogen op
te bouwen van vele tientallen miljarden dollars. Een opmerkelijk gegeven voor
iemand die zelf weinig waarde hecht aan geld…
in heldere taal worden uit de verschillende beleggingsstrategieën de beste
elementen voor het voetlicht gebracht. dat maakt dit toegankelijke boek tot
buitengemeen waardevol voor iedereen die geïnteresseerd is in alles wat
met beleggen te maken heeft. En dat ongeacht de mate van belangstelling of
deskundigheid.
Het Warren Buffett dossier
in het laatste deel gaan de auteurs dieper in op de investeringsfilosofie en de
beleggingsstrategieën van Warren Buffett. Het is technischer van aard en is
rijkelijk geïllustreerd met grafieken en citaten.
BUFFETT
‘In dit boek komen Buffett’s verrassende inzichten uitgebreid aan de orde en
kunt u lezen over zijn onderscheidende lange termijn filosofie, hoe hij solide
ondernemingen selecteert en hoe hij zich niet laat verleiden tot het beleggen in
bedrijven die hij niet begrijpt. Dat maakt dit boek tot buitengemeen waardevol
voor iedereen die geïnteresseerd is in alles wat met beleggen te maken heeft.’

Martien van Winden MBABeheerder Beleggingsfonds Hoofbosch
MET HET
ISBN/EAN 978-90-78217-12-1
L E E R B E L E G G E N A L S
WARRENCOMPLETE
BuFFETT-
dOSSiER
Laser Proof
B H i Z
N THEOR
j EN
ö
ij
BUFFETT
R d
N
N BELEGG
R

k ik Oud
i
j
L
i

E & PRA

Z i j N B E L E G G i N G S S T R AT E G i E
E
Nij
i
NGSSTRA
i N T H E O R i E & P R A k T i j k
H k
HENdRik OudE NijHuiS
ui T
S ijk
BjöRN kijL
TEG
i
E

WARREN BUFFETT


LEER BELEGGEN ALS
WARREN BUFFETT
ZIJN BELEGGINGSSTRATEGIE
IN THEORIE & PRAKTIJK
HENdRIK OUdE NIJHUIS | BJöRN KIJL

LIFE IS LIKE A SNOWBALL. THE
ImPORTANT THING IS FINdING WET
SNOW ANd A REALLy LONG HILL.
I WILL TELL yOU HOW TO BEcOmE
RIcH. cLOSE THE dOORS. BE
FEARFUL WHEN OTHERS ARE
GREEdy. BE GREEdy WHEN
OTHERS ARE FEARFUL.
IT TAKES 20 yEARS TO BUILd A
REPUTATION ANd FIvE mINUTES TO
RUIN IT. IF yOU THINK ABOUT THAT,
yOU’LL dO THINGS dIFFERENTLy.
ONLy WHEN THE TIdE GOES OUT
dO yOU dIScOvER WHO’S BEEN
SWImmING NAKEd.

IT’S FAR BETTER TO BUy A
WONdERFUL cOmPANy AT A FAIR
PRIcE THAN A FAIR cOmPANy AT
A WONdERFUL PRIcE.
OUR FAvORITE HOLdING PERIOd IS
FOREvER.
THE BUSINESS ScHOOLS REWARd
dIFFIcULT cOmPLEx BEHAvIOR
mORE THAN SImPLE BEHAvIOR, BUT
SImPLE BEHAvIOR IS mORE
EFFEcTIvE.
RISK cOmES FROm NOT KNOWING
WHAT yOU’RE dOING.

ONZE GRATIS NIEUWSBRIEF
WWW.WEEKLyvALUE.NL BIEdT BELEGGERS
IEdERE WEEK EEN INTERESSANT BERIcHT
GERELATEERd AAN vALUE-BELEGGEN. IN dEZE
BERIcHTEN WORdEN dE STRATEGIEËN
BESPROKEN vAN dE ‘SUPERBELEGGERS’, EvEN-
ALS AcTUELE ONTWIKKELINGEN OP dE BEURS
EN HOE U dAAROP KUNT INSPELEN. ZO NU EN
dAN PRESENTEREN WE U KANSRIJKE AANdELEN
– vOORAL WANNEER WIJZELF vAN OORdEEL ZIJN
dAT vAN FORSE ONdERWAARdERING SPRAKE IS.

INHOUd


Inleiding 9


voorwoord 11
7
dEEl I dE BESTE BELEGGERS TER WERELd 12

i
n
Warren Buf fett: ‘s werelds beste belegger aller tijden


13
h
o
u
charlie munger: in de schaduw van Buf fett 16
d
Edward Lamper t: activistische value-belegger 19
Joel Greenblatt: hogere returns dan Buf fett 22
John Templeton: zoek naar kansen wereldwijd 25
Benjamin Graham: Buf fett’s leermeester 28
Philip Fisher: ‘Scuttlebutt-belegger’ 31
mohnish Pabrai: de nieuwe Buf fett? 33
dEEl II HET HERKENNEN vAN ‘GOEdE’ BEdRIJvEN38
Wat microsoft, Wal-mar t en Nike met elkaar gemeen hebben 39
‘s Werelds sterkste merknaam 40
Pas op voor deze twee sectoren 41
Hiermee wordt u een betere belegger 43
Een sterke combinatie 44
Extra haaien toevoegen aub 46
Handige checklist: competitieve positie 48
Waar te zoeken? 50
HANdIGE cHEcKLIST: beoordeling management 52
dEEl III PROFITEREN vAN KOERSFLUcTUATIES
56
drie soor ten waarde 57
Wel eens een bal onder water gedrukt? 58
Wanneer de beste beleggers verkopen 60
Inkoop van eigen aandelen: waardevol? 61
Omgaan met koersdalingen 62
Hoeveel is een euro waard? 63
Op zoek naar (tijdelijke) problemen 65
Kent u mr. market? 67

dEEl IV FUNdAmENTELE BELEGGINGSINZIcHTEN


70
Waarom Buf fett’s strategie voor Buf fett niet meer werkt... 71
maar voor u nog wel
Lottoloten, risico’s en onzekerheden 74
Waarom er bedrijven bestaan 75
de twee belangrijkste beleggingsconcepten 76
Karl mar x of Adam Smith? 78
Het ideale bedrijfsmodel (12 criteria) 81
Waarom de bedrijfswinsten nu verschrompelen 84
Autofabrikanten: uit de sloot helpen of niet? 86
dEEl V WARREN BUFFETT & BERKSHIRE HATHAWAy90
Een ingezonden brief van Warren Buf fett 91
Het grote misverstand over Buf fett 94
dit voorspelde Buf fett in 1999 96
dEEl VI WARREN BUFFETT dOSSIER


BELEGGINGSSTRATEGIE IN THEORIE EN PRAKTIJK

100


Inleiding 101
Levensfilosofie 102
Algemene strategie 103
Goede bedrijven 107
Goede prijzen 120
Buf fett legt uit 133
STRATEGIE SAmENGEvAT 144


ExTRA: ANALySE BERKSHIRE HATHAWAy
148
Over de auteurs 155
disclaimer 157
colofon 159

Document Outline

 • Beste lezer
 • sbp warrenbuffett omslag-def.2
 • sbp warrenbuffett binnenwerk-def.2

Download
test

 

 

Your download will begin in a moment.
If it doesn't, click here to try again.

Share test to:

Insert your wordpress URL:

example:

http://myblog.wordpress.com/
or
http://myblog.com/

Share test as:

From:

To:

Share test.

Enter two words as shown below. If you cannot read the words, click the refresh icon.

loading

Share test as:

Copy html code above and paste to your web page.

loading