This is not the document you are looking for? Use the search form below to find more!

Report home > Others

Umowa wynajmu sprzetu

0.00 (0 votes)
Document Description
Umowa wynajmu sprzetu
File Details
  • Added: February, 07th 2011
  • Reads: 525
  • Downloads: 5
  • File size: 345.56kb
  • Pages: 1
  • Tags: umowa, wynajmu, sprzetu
  • content preview
Submitter
  • Name: Martin
Embed Code:

Add New Comment
Related Documents

Umowa

by: Mikolaj, 1 pages

Umowa

umowa

by: woolhouse, 1 pages

Umowa Woolhouse-AVF

Umowa o wypozyczenie

by: Martin, 1 pages

umowa

Umowa Kupna-Sprzedaży

by: Mobilki GSM, 1 pages

Umowa

umowa np

by: tomiskym, 1 pages

umowa przykład

umowa

by: kuba, 1 pages

xxx

umowa

by: nj, 17 pages

lol ok kim

WSPÓŁPRACA

by: fgdfg, 2 pages

brak

Content Preview
UMOWA WYNAJMU SPRZĘTU

Zawarta dnia ___/___/_______r umowa pomiędzy:
………………………………. legitymującym się dowodem tożsamości seria..............numer........................,
zwanym dalej Wynajmującym a:
…………………………………legitymującym się dowodem tożsamości seria..............numer........................,
zwanym dalej Najemcą.
§1. Wynajmujący oświadcza, że jest właścicielem sprzętu będącego podmiotem wynajmu.
Sprzęt, o którym mowa w niniejszej umowie:
1. ( sprzęt będący podmiotem umowy )
2.
3.
4.
5.
6.
7. Inne:
...........................................................................................................................…
......................................................................................................................
Istotne uwagi odnośnie stanu sprzętu przed rozpoczęciem wynajmu:
.....................................................................................................................................…
.......................................................................................................................................
§2. Wynajmujący oświadcza, że znany jest mu stan techniczny urządzenia, które w dzierżawę
przyjmuje z dniem zawarcia niniejszej umowy.
§3. Umowa zostaje zawarta na okres od................................ do ...............................
§4. Wynajem opiewa na kwotę …........... zł płatnych przy zdaniu sprzętu.
§5. Najemca zobowiązuje się używad przedmiot wynajmu zgodnie z przeznaczeniem oraz nie
dokonywad w nim zmian bez zgody Wynajmującego.
§6. Najemca ponosi wydatki związane z wszelkimi remontami i naprawą urządzenia na skutek
uszkodzeo powstałych z winy Najemcy oraz wszelkie koszty związane z użytkowaniem.
§7. Najemca zobowiązuje się nie poddzierżawiad ani w jakikolwiek sposób obciążad przedmiotu
dzierżawy prawami osób trzecich bez zgody Wynajmującego.
§8. Po zakooczeniu umowy Najemca zobowiązany jest zwrócid Wynajmującemu przedmiot
wynajmu w stanie nie pogorszonym z uwzględnieniem normalnego stopnia zużycia.
§9. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§10. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu
Cywilnego, ewentualne spory powstałe na tle stosowania niniejszej umowy poddaje się
rozstrzygnięciu sądów powszechnych.
§11. Najemca zobowiązuje się korzystad ze sprzętu zgodnie z przepisami Prawa Polskiego.
§12. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.


...................................... ......................................
Wynajmujący Najemca

Download
Umowa wynajmu sprzetu

 

 

Your download will begin in a moment.
If it doesn't, click here to try again.

Share Umowa wynajmu sprzetu to:

Insert your wordpress URL:

example:

http://myblog.wordpress.com/
or
http://myblog.com/

Share Umowa wynajmu sprzetu as:

From:

To:

Share Umowa wynajmu sprzetu.

Enter two words as shown below. If you cannot read the words, click the refresh icon.

loading

Share Umowa wynajmu sprzetu as:

Copy html code above and paste to your web page.

loading