This is not the document you are looking for? Use the search form below to find more!

Report home > Education

Zasady promocji

0.00 (0 votes)
Document Description
Zasady promocji na następny semestr
File Details
  • Added: February, 09th 2012
  • Reads: 130
  • Downloads: 1
  • File size: 294.68kb
  • Pages: 3
  • Tags: zasady, promocji, pjwstk
  • content preview
Submitter
  • Name: Emil
Embed Code:

Add New Comment
Related Documents

OPERATION CITADEL II - Zasady Ligi OS

by: Marko Molo, 2 pages

Zasady Ligi luty - marzec 2012

OPERATION CITADEL II

by: Marko Molo, 2 pages

Zasady ligi luty - marzec 2012

Content Preview
Polsko - Japoska Wysza Szkoa Technik Komputerowych
Wydzia Informatyki


Zarzdzenie Dziekana
z dnia 8 lutego 2012 roku

Dot.: zasad promocji studentow na semestr letni, rok akademicki 2011/2012.

Dla wszystkich trybow studiow:
Promocje na nastpny semestr uzyskuj studenci, ktorzy posiadaj wszystkie
zaliczenia i maj zdane wszystkie egzaminy z poprzednich semestrow.
Promocje warunkow mog uzyska studenci, ktorzy maj niezaliczone
przedmioty z poprzednich semestrow, jednak nie wicej ni okrelaj to
wartoci podane niej.
Zgodnie z regulaminem studiow, niezaliczone przedmioty powinny by
powtorzone w najbliszym semestrze w trybie studiow studenta lub trybie
internetowym, o ile program studiow internetowych dopuszcza tak moliwo.
Studenci, ktorzy nie uzyskali promocji, musz powtarza rok studiow
(tryb ITN) i powinni zoy podanie o kontynuacje studiow. Warunki
wpisu na kolejny semestr ustala Dziekan, student moe w podaniu przedstawi
swoj propozycj przedmiotow do powtarzania, ale nie musi to by warunkiem
wpisania na list studentow.
Studenci, ktorzy nie zo podania o kontynuacji nauki na kolejny semestr
zostan skreleni z listy studentow z dniem 26 lutego.
Studenci, ktorzy nie zoyli egzaminu dyplomowego do koca semestru
s automatycznie skreleni z listy studentow z dniem 26 lutego (Art. 190, pkt.3
Ustawy o Szkolnictwie Wyszym).
Deklaracje dotyczc zaj w przyszym semestrze, podania o ITN, podania
o zmian specjalizacji itd. naley skada najponiej do:

17 lutego 2012 roku
-------------------------------------------------------------------------------------------------
STUDIA STACJONARNE
Studia I stopnia
Dopuszczenie do promocji warunkowej:

na 2 semestr - wszyscy studenci;
na 4 semestr - max 4 niezaliczone wiczenia z wymienionych poniej przedmiotow
na 6 semestr - max 3 niezaliczone wiczenia z wymienionych poniej przedmiotow.

1


PRZEDMIOTY LICZONE DO PROMOCJI WARUNKOWEJ:
MAD, PPJ, GUI, PJC, RBD, SOP, ASD, SBD, UTP, SKJ, NAI, PRI, SWB, MUL, GRK,
BYT, BSI, MAS, TPR, POZ, AUG, MNU, ZPR, KCK, przedmioty specjalizacyjne dla
specjalizacji studenta.

Studia II stopnia
Dopuszczenie do promocji warunkowej:
na 2 semestr - wszyscy studenci;
na 3 semestr,
dla studiow 3-sem./na 4 semestr, dla studiow 4-sem. - max 2
niezaliczone wiczenia z wszystkich przedmiotow z programu studiow.

Studia jednolite magisterskie
Studia jednolite magisterskie nie s ju prowadzone w PJWSTK. Studenci, ktorzy nie
ukoczyli tego trybu studiow mog stara si na dokoczenie nauki na warunkach
wyznaczonych przez Dziekana. Warunkiem koniecznym do decyzji, jest dostarczenie opinii
promotora o pracy dyplomowej.

STUDIA NIESTACJONARNE (zaoczne)
Studia I stopnia
Dopuszczenie do promocji warunkowej:
na 4 semestr - max 4 niezaliczone wiczenia z wymienionych poniej przedmiotow,
na 6 semestr - max 3 niezaliczone wiczenia z wymienionych poniej przedmiotow,
na 8 semestr - max 2 niezaliczone wiczenia z wymienionych poniej przedmiotow.
PRZEDMIOTY LICZONE DO PROMOCJI WARUNKOWEJ
SOP, PPJ, MAD1, GUI, MAD2, RBD, PJC, GRK, SKJ, SBD, UTP, ASD, NAI, PRI, SWB, TPR,
POZ, MUL1, BYT, MUL2, MAS, BSI, ELK1, ELK2, TPR, POZ, przedmioty specjalizacyjne dla
wybranej przez studenta specjalizacji.

Studia II stopnia
Dopuszczenie do promocji warunkowej:
na 2 semestr - max 3 niezaliczone wiczenia z wszystkich przedmiotow z programu
studiow.
na 4 semestr - max 2 niezaliczone wiczenia z wszystkich przedmiotow z programu
studiow.

STUDIA NIESTACJONARNE (przez Internet)
Studia I stopnia i Studia II stopnia
Dopuszczenie do promocji warunkowej - max 3 niezaliczone wiczenia ze wszystkich
przedmiotow przewidzianych w programie studiow.

2Przypominam, e termin skadania deklaracji na nastpny semestr i wniesienia
opaty upywa z dniem:

17 lutego 2012 roku

WANE !

termin skadania deklaracji na nastpny semestr upywa z dniem
17 lutego 2012r., po tym terminie obowizuj dodatkowe opaty
za ITN, w przypadku pozytywnego rozpatrzenia podania,


studenci, ktorzy nie zoyli w terminie pracy dyplomowej lub
egzaminu dyplomowego s automatycznie skreleni z listy studentow
z dniem 26 lutego (Art. 190, pkt.3 Ustawy o Szkolnictwie Wyszym)


studenci studiujcy w trybie tylko ITN musz co najmniej 50%
przedmiotow deklarowa w swoim macierzystym trybie nauki,

studia mona przeduy tylko o 1 semestr po przerobieniu caego
programu studiow,

przy deklaracji przedmiotow PRO i SEM konieczny jest druk od
promotora z jego opini i przewidywanym terminem obrony.Dziekan Wydziau Informatyki
Dr Aldona Drabik
3


Download
Zasady promocji

 

 

Your download will begin in a moment.
If it doesn't, click here to try again.

Share Zasady promocji to:

Insert your wordpress URL:

example:

http://myblog.wordpress.com/
or
http://myblog.com/

Share Zasady promocji as:

From:

To:

Share Zasady promocji.

Enter two words as shown below. If you cannot read the words, click the refresh icon.

loading

Share Zasady promocji as:

Copy html code above and paste to your web page.

loading